Bykultur.dk
Byudvikling/bevaring Nyheder

“Forny og Bevar” – beretning for 2021

– Beretning ved nytåret 2021/2022

Kære gode venner og medlemmer i Foreningen for Bykultur i Aarhus,

Så rinder 2021 mod hæld. Et år, som har været endnu et udfordrende år for os alle. Foreningen for Bykultur er ingen udtagelse.

Vi vil fra foreningens side gerne sige tak til alle medlemmer for jeres deltagelse og engagement i foreningens aktiviteter i løbet af 2021. Samtidig vil vi benytte lejligheden til at ønske jer alle et GODT NYTÅR 2022 – med håbet om, at vi snart kommer ud af Coronaens skygge og får mulighed for at mødes igen.

Her på årets sidste dag har jeg skrevet en beretning om vores arbejde og udfordringer i Foreningen for Bykultur gennem det seneste års tid – og lidt om udsigterne for 2022. Den er blevet lidt omfattende, da vi jo ikke har været samlet til generalforsamling eller nytårskur i lang tid. Jeg håber alligevel, at I får mulighed for at tygge jer igennem denne status i løbet af nytårsdagene.

Udviklingen i Aarhus…

Helt overordnet kan man med den gamle borgmesters ord sige, at udgangspunktet for vores arbejde har været ”Forny og Bevar”. Aldrig før er der vel bygget så meget nyt, og aldrig før er der vel revet så meget gammelt ned i byen? Århus har virkelig været i forandring i de seneste år og ikke mindst her i 2021. Vi må være ærlige og sige, at vi i foreningen generelt ikke har været glade for den såkaldte ”byudvikling”, som har fundet sted de senere år. Alt for meget nybyggeri af tvivlsom kvalitet er skudt op uden tanke for helheden og livet omkring husene. Vi oplever heller ikke den store respekt for byens kulturarv, vores historie og arkitektur. Byrådet har fortsat en fortætningspolitik, som vi faktisk tror, at langt de fleste århusianere er modstandere af. Selv ikke det ældste hus syd for åen – den gamle købmandsgård i Mindegade -kunne reddes.

Moesgaard Museum afdækker historien i Mindegade…

Men op imod Kommunalvalget den 16. november 2021 har vi hørt helt nye toner fra politikerne – et toneskifte som man nærmest kan sammenholde med en overgang fra mol til dur! Jeg deltog således selv i et valgmøde på Frederiksbjerg Skole, hvor alle toppolitikerne uden undtagelse understregede betydningen af borgerinddragelse up-front, udarbejdelse af flere helhedsplaner og at tænke oplandet omkring Aarhus med ind i udviklingen. Flere af politikerne gjorde på mødet – i en form for selvransagelse – opmærksom på, at vi nok var gået for langt i nedrivningen af bevaringsværdige huse og opførelsen af højhuse – ikke mindst i nærheden af vores historiske bykerne. Det giver selvfølgelig håb og anledning til en vis optimisme for fremtidens udvikling af byen – selvom beslutningstagerne jo ofte har det med at glemme løfterne, når dagligdagen melder sig. Vi vil dog ønske det nye byråd held og lykke med de vigtige opgaver, og vi vil med stor opmærksomhed følge, hvordan disse visioner føres ud i livet. Vi har i foreningen også et ønske om at være konstruktive og bidrage med gode råd og ideer til nyudviklingen af vores by og oplandet omkring.

De indre linjer…

Der har som følge af Corona ikke været afholdt generalforsamling i et par år, og indtil for nylig havde vi en plan om at afholde både nytårskur og generalforsamling samlet på Toldkammeret i slutningen af januar 2022. Det tror vi ikke længere på kan lade sig gøre, men vi har et tilsagn fra Jørn Tækker om et arrangement på Toldboden ved passende lejlighed, herunder et indlæg om Tækkers syn på byudviklingen i Aarhus og mere specifikt på udviklingen i forstaden “Nye”. Vi vil vende tilbage med et forslag til tidspunkt for generalforsamlingen, når tingene lysner op. Sidse nyt: Der er nu planlagt generalforsamling til torsdag den 31. marts 2022.

Vi vi stærkt opfordre medlemmer med lyst og interesse i at tage del i foreningens arbejde om at melde sig på banen. Eller måske har nogle kendskab til andre kandidater, som kunne tænkes at have lyst til at være med?

Vi har i øvrigt i foreningen gang i overvejelser om et samarbejde og ”bofællesskab” med andre foreninger i Aarhus. Fællesråd, grundejerforeninger og flere andre foreninger under paraplyen ”Sager der samler ” har allerede et vist samarbejde og benytter et fælles domicil på N. J. Fjordsgades Skole. I øjeblikket undersøger vi mulighederne og betingelserne for at deltage. Vi har jo længe gerne ville finde et sted, hvor vi kunne invitere til gå-hjem-møde, foredrag, debat – gerne suppleret med muligheden for at servere en kop kaffe.  

Foreningen og aktiviteter i året der er gået…

Vi har igennem et godt stykke tid ligget stabilt på 150 medlemmer – hvilket dog dækker over en pæn tilgang og tilsvarende afgang. Vi vil gerne være flere medlemmer, og vi vil også gerne have flere yngre kræfter med ind og deltage i arbejdet. Vi tror på, at vi har noget at tilbyde også den yngre generation med interesse for byens udvikling og vores kulturarv – men vi mangler at få det kommunikeret klart ud. Her kan alle medlemmer gøre en indsats.

Vores økonomi i foreningen er god, og det betyder, at vi til en vis grad kan give tilskud til afvikling af arrangementer og dermed reducere egenbetalingen for vores medlemmer.

Vi har i årets løb været meget aktive i kampen for at bevare kulturarven i midtbyen. Det har blandt andet drejet sig om:

– Foreningens indsigelser mod nedrivningen af bevaringsværdige huse i Mindegade/Europaplads (både i relation til husenes værdi, men også en indsigelse imod den gennemførte proces). I alt indkom 291 indsigelser, som dog ikke gik videre til Byrådet!

– Åbent brev til borgmesteren, som er blevet delt vidt og bredt. Er også sendt til byrådet i Aarhus. Vi har ikke fået svar fra borgmesteren!

– Vi har indsendt høringssvar vedrørende opførelse af højhus på Mindet 6. I alt 237 har givet deres mening til kende. Vi har også givet vores mening til kende i en høring overfor ”Teknisk Udvalg”.

– Vores forskellige indlæg har affødt nærmest en lavine af indlæg i aviser, tidsskrifter og på sociale medier. Vi har mærket en stor opbakning ikke kun fra Aarhus-området, men faktisk fra hele Danmark.

Også her på vores hjemmesiden og på Facebook har vi været aktive i debatten op til kommunalvalget omkring borgerinddragelse, placering af højhuse, antallet af nedrevne bevaringsværdige huse etc. Vi håber, at I alle har fulgt lidt med på vores hjemmeside og på Facebook.

Gennemførte arrangementer

– Kongelunden, møde den 23. august på Væddeløbsbanen. Vi  hørte om de (foreløbige) visioner for området ved chefkonsulent Line Willacy.

– Byvandring i Ø-gade kvarteret med Thomas Kruse 23. september. En spændende rundvisning, hvor mange skjulte detaljer i gader og baggårde kom frem i lyset.

– Arkitekturens dag 7. oktober og besøg på den nye Journalisthøjskole på Katrinebjerg. Rundvisning ved arkitekt Johan Bjerregaard fra Arkitema. Offentliggørelse af præmierede nybyggerier i Aarhus Kommune i 2021.

Rundtur i Øgade-kvarteret
Besøg på den nye Journalisthøjskole DMJX

Fredningssager m.v.

– Cykelbanen blev ikke fredet og fremtiden for den er usikker. Der bliver lavet kulturhistoriske vurderinger af anlægget til videre vurdering i sammenhæng med de nye planer.

– Det lille vaskehus i Hans Broges gård i Mindegade 8: Vi skal følge op på, at huset genopføres, men det kan eventuelt ske et andet sted i gården for at få bedre sammenhæng. Genetablering af noget af muren over mod Politigården er en mulighed, og måske kan man med  opsætning af en QR-scanner fortælle historien om den gamle kaserne og Hans Broges gård? Ejeren er ikke modvillig.

– Status på flytning af Stenhuset på Hørhavevej: Der mangler nu kun en byggetilladelse for at projektet med flytning af Stenhuset til den anden side af vejen til Hørhavegården kan blive en realitet.

Lidt tanker om aktiviteter i 2022:

Vi har kort i repræsentantskabet drøftet mulige aktiviteter i det kommende år. Nedenfor ses nogle af disse forslag, men vi vil bestemt blive glade for flere bidrag fra medlemmer.

– “Årets Bernhardt”. Vi håber meget at kunne gennemføre prisuddelingen i 2022, men der vil også her være behov for at sætte et nyt hold. Prisen blev aflyst i 2021 på grund af Corona-situationen.  Kulturprisen, som har været uddelt siden 2017 i samarbejde med Stiften, har været med til at give stor interesse for og bevågenhed omkring vores forening og kulturmiljøer i Aarhus.  Vi har foreløbig talt om tre muligheder for valg af et tema i 2022: ”hvor nyt møder gammelt”, ”det” bedste højhus” eller ”den bedste udsigt”?

Foreløbig ser vores bruttoliste for mulige aktiviteter i 2022 således ud:

– Moesgaard Museums udgravninger og fund i Mindegade, indlæg ved Hans Skov.
– Besøg i vandtårnet på Randersvej med Søren Bitsch .
– Oplandsudvalgets anbefalinger, indlæg fra formanden?
– Landsbytur – planlægning af ny tur specifikt med fokus på kirker. Jørgen Hansen undersøger.
– Besøg på den nye Arkitektskole – med indlæg fra Stadsarkitekt Anne Mette Boye om fastlæggelsen af den nye politik for ”Arkitektur og Bykvalitet”?
– Byvandring på Frederiksbjerg ved Henrik Fode.
– Besøg og vandring i det gamle Skåde, Trine Toft Jensen og Jørgen Hansen
– Gå- hjem-møder/Debatmøder med aktuelle temaer.
– Inspirationstur til andre byer – f.eks. Aalborg, hvordan arbejdes der her med byudvikling?
– Nyvalgte politikere kan evt. inviteres ud for at fortælle om deres planer.

Det blev ordene i denne omgang her ved udgangen af 2021. Hvis der er andre med interesse for bykultur, som kunne tænke sig at deltage i vores arbejde eller aktiviteter, vil vi blive rigtig glade. Man kan se mere om medlemskab og kontakt her på hjemmesiden. Der er også mulighed for at modtage foreningens nyhedsbrev.

GODT NYTÅR – og på gensyn i 2022.

Med venlig hilsen
Foreningen for Bykultur
Einar Rud Pedersen

Indlæg der måske kunne interessere dig

Toldkammeret og en rigdom af detaljer

Einar Rud Pedersen

23-08-2021: Vision Kongelunden – arrangement ved Jydsk Væddeløbsbane.

Phillip Fangel

Nedrivning af to bevaringsværdige bygninger på vej ?

admin

Skriv en kommentar