Bykultur.dk

Generalforsamling 2014

Asbjørn Skødt

Referat af generalforsamling i Foreningen for Bykultur i Århus

Generalforsamlingen fandt sted på det ny renoverede Hotel Royal d. 30. april 2014 kl. 19.00, hvor vi havde lånt den glasoverdækkede gård, der udgør hotellets restaurant.

1. Valg af dirigent.

Asbjørn Skødt blev valgt som dirigent.

2. Aflæggelse af beretning. Formanden Søren Bitsch aflagde beretning, som i fuld længde kan læses her.

Beretningen indeholdt oplysninger om foreningen aktiviteter siden sidste generalforsamling, hvor foreningen både har fået ny hjemmeside og er kommet på Facebook under navnet Bykultur.dk.

Det er nedsat et Kulturmiljøråd, der skal erstatte det tidligere Bevaringsudvalg i sager der vedrører byens ældre bygninger og miljøer. Af arrangementer blev der ud over sommerudflugten til Norddjurs, holdt et arrangement på havnen om muligheder i mellemrummet, hvor vi hørte oplæg om udviklingen omkring bassin 7. Nytårskuren blev afholdt hos Comwell i det nye Aarhus City Tower, hvor vi fik liv at se byggepladsen og et par af værelserne med forrygende udsigt over byen. Det kommende år vil vi i foreningen få langt flere arrangementer op at stå, de først to er allerede planlagte til Psykiatrisk Hospital i Risskov, hvor der i de kommende år vil ske store forandringer omkring de fredede bygninger og til Ceres byen, hvor de bevaringsværdige bygninger snart får selskab af en helt ny bydel. Turene vil ligge i august og september, nærmere dato følger. Der vil blive en række byvandringer i samarbejde med Folkeuniversitetet i løbet af efteråret, under flere spændende temaer og som medlem betaler man ikke for at deltage her i.

Den gode nyhed om, at foreningen overtager formuen fra Østbanefonden på omkring 1,5 mio. kr. der vil blive overdraget til sommer og ved samme lejlighed udgives en bog om Østbanefonden og bevaringsarbejdets historie i Aarhus.  Bogen vil senere på året blive uddelt til alle foreningens medlemmer.

3. Aflæggelse af regnskab.

Regnskabet udleveredes til medlemmerne og blev godkendt uden bemærkninger.

4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.

Klavs Klercke Rasmussen, Henrik Fode, Allan Aagaard Nielsen, Vinnie Nørskov, Hans Jørgen Bech, Anni Bundgaard, Claus P. Navntoft, Hans Skov og Søren Bo Jensen var på valg og alle på nær Allan Aagaard var villige til genvalg. Som kandidat er opstillet arkitekt og byplanlægger Susanne Aagaard, der herefter blev valgt ind i repræsentantskabet.

5. Vedtagelse af Budgettet for det kommende år.

Budgettet blev uddelt til medlemmerne og herefter vedtaget uden bemærkninger.

6. Valg af revisor.

Revisionsfirmaet PWC blev godkendt til at fortsætte.

7. Evt.

Under “Evt.” blev det af et medlem bemærket at hun følger sagen om Væddeløbsbanen nøje og at man forsøger at få gjort det mulig at banen fortsat kan ligge i byen i stedet for at den som planlagt skal flytte ud i 2013. Banen skal have en bredere anvendelse, således at den kan bruges i flere sammenhænge end det sker i dag.

Formanden afsluttede med at takke dirigenten for kompetent ledelse af generalforsamlingen, de fremmødte for deres interesse for foreningen og herefter fik vi et oplæg af kunstneren Hans Krull, der viste billeder og fortalte om støbning af bronze og sine oplevelser i forbindelse med udsmykningen af Hotel Royal. Afslutningsvis blev vi vist rundt på hotellet og sluttede af ved gavlmaleriet af Hans Krull i Rosensgade.

Referent Marie Pilegaard.