Bykultur.dk

Generalforsamling 2008

Asbjørn Skødt

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling
onsdag, den 19. marts 2008 kl. 18.30
i Bymuseet, Carl Blochs Gade 28, 8000 Århus C. med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning.
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Valg af medlemmer af repræsentantskabet. Følgende er på valg:
Hans Jørgen Bech, Anni Bundgaard, Henrik Fode, Søren Bo Jensen, Inge Hvid Juel, Claus Navntoft, Klavs Klercke Rasmussen, Hans Skov og Peter Storgaard,
5. Vedtagelse af budget og kontingent for det kommende
regnskabsår.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen vil pastor emeritus Johannes Buchhave tale ud fra emnet ”Mit møde med Århus”.

Johannes Buchhave er en inspirerende foredragsholder, kendt af mange århusianere, da han i en årrække – fra 1975 til 1984 – var sognepræst ved Frederikskirken. Buchhave har tillige været udsendt som feltpræst på Cypern.
Aftenen slutter med et lettere traktement.

Med venlig hilsen
Bue Beck
Formand
Endnu et år er gået, og tiden er kommet til afholdelse af generalforsamlingen i Foreningen for Bykultur i Århus. Som sidste år henlægges generalforsamlingen 2007 til Bymuseet, der også i år har sagt ja til at huse foreningens store medlemsskare. Datoen er torsdag den 19. marts og mødetidspunktet kl. 18.30. Indkaldelse og dagsorden vedlægges. Efter generalforsamlingen vil den tidligere præst ved Frederikskirken Johannes Buchhave tale om sit møde med Århus. Johannes Buchhave er en inspirerende foredragsholder, og vi kan se frem til at få afdækket nye facetter af det Århus, vi selv kender.

Repræsentantskabet håber, at der har været tilfredshed med de i alt otte arrangementer, som foreningen i 2007 har afholdt til medlemmernes fornøjelse, inspiration og oplysning. Spændvidden har været stor. Der har været foredrag om århusiansk lokalhistorie, Østjyllands herregårde, rundvisning på Antikmuseet, arkitekt Mads Møller har fortalt om de første bygninger på Aarhus Universitet, forvaltningschef Rolf Hapel har fortalt om Multimediehuset på Århus Havn og ABM-samarbejdet i Århus, fhv. borgmester Thorkild Simonsen har fortalt om Århus, der har været rundvisning på Egå Gymnasium og ekskursioner til Randers, Gammel Estrup og Vilhelmsborg samt en række fællesarrangementer med Historisk Samfund, der dette år fyldte 100 år – med stor festligholdelse på Erhvervsarkivet.

I 2008 har vi allerede afholdt tre af årets arrangementer. Det første var i forbindelse med årets Nytårskur på Moesgaard Museum, hvor museumsdirektør Jan Skamby Madsen fortalte om museets visioner, udstillinger og udbygningsplaner og viste rundt i den enestående hovedbygning tegnet af arkitekten Frederik Zuber. Ved samme lejlighed orienterede museumsinspektør Annette Damm om den kommende nybygning. Det næste arrangement var et besøg i Bazar Vest med rundvisning og efterfølgende foredrag af tidligere trafikminister Sonja Mikkelsen. I februar har vi bedt den fhv. leder af Lokalhistorisk Samling Leif Dehnits om at give et overblik over de tiltag, der er taget for at bevare dokumentationen om den århusianske lokalhistorie i de seneste
tre årtier.

Den tidligere omtalte bustur på den endnu ikke indviede motorvej nord for Århus er planlagt til forsommeren, og dette års ekskursion til en anden købstad går til Christiansfeld og Jelling.

Vi vedlægger denne udsendelse et girokort til indbetaling af kontingent for 2008, idet vi beder Jer være opmærksomme på, at et enkelt medlemskab betales med 200, – kr., mens et dobbelt medlemskab, der dækker muligheden for at medbringe sin ægtefælle eller en anden interesseret ledsager, betales med 350, – kr.

De medlemmer der benytter elektronisk betaling over netbank kan indbetale kontingentet på Korttype 01 med kreditornr. 5849195 i kodelinjen. Husk at anføre navn på indbetaler.

For at kunne informere jer alle enkelt og effektivt, vil vi bede alle, der har en aktiv mailadresse, som endnu ikke er registreret i vores kartotek, om at fremsende en mail med oplysninger om navn, adresse og mailadresse til bykultur@bykultur.dk

Vi mener, at vores medlemmer har stor fornøjelse af Foreningen for Bykultur. I repræsentantskabet har vi et stort ønske om at udvide medlemskaren i de kommende år. Så hvis I er opmærksom på venner eller bekendte, der kunne have fornøjelse af arrangementerne, vil vi bede jer om at bistå med at uddele de tidligere fremsendte foldere eller bede potentielle medlemmer om at se på foreningens hjemmeside www.bykultur.dk og indmelde sig ved at sende en mail til bykultur@bykultur.dk

De venligste hilsner
BUE BECK,
foreningens formand.

——————————————————————–

Foreningen for Bykultur i Århus
FORMANDENS BERETNING FOR ÅRET 2007.

 • Lad mig først komme ind på de ni afholdte arrangementer i 2007. Der har været syv arrangementer i foreningens regi og dertil kommer foredrag og arrangementer i vores søsterforening ”Historisk samfund for Aarhus Stift”, som medlemmerne i løbet af året er inviteret til.
 • 10. januar afholdt vi den efterhånden traditionsrige nytårskur som dette år var henlagt til Antikmuseet på Århus Universitetet. Museumsinspektør Vinnie Nørskov introducerede dette specialmuseums udstillinger og fremviste særligt interessante effekter. Herefter forklarede arkitekten Mads Møller sammenhængen mellem de tidligste byggerier på Universitetet og det konkurrenceprojekt arkitekterne Kay Fisker, Poul Stegmann og C.F.Møller udarbejdede i 1931.
 • 6. februar inviterede Historisk Samfund til foredrag i Erhvervsarkivet. Carsten Porskrog Rasmussen fortalte engageret om Østjyllands herregårde fra middelalder til nutid.
 • 8. februar lagde vi op til debat om det nye Multimediehus på Århus Havn og Lokalhistorisk Samlings fremtid. Forvaltningschef Rolf Hapel holdt et spændende foredrag i Hovedbibliotekets store sal i Mølleparken.
 • 22. marts afholdtes generalforsamling i Bymuseets lokaler. Efter generalforsamlingen fortalte fhv. borgmester og indenrigsminister Thorkild Simonsen livligt og humoristisk om “Mit Århus – og hvad jeg gjorde for bevaring af bykulturen”
 • 30. maj var der fyraftensbesøg på det nye Egå Gymnasium med kyndig rundvisning ved arkitekt Lars Due Jensen, CUBO arkitekter.
 • 25. august var dagen for den årlige ekskursion til en betydningsfuld historisk købstad. Denne gang var det Randers. Besøget bød på byvandring, kirker, lokalt bindingsværk og besøg i Nørrejyllands Tøjhus. Hjemtur langs fjorden med Henrik Fodes kyndige kommentarer til såvel natur som kultur. Dagen sluttede med kaffe og en lille skarp på Herregårdsmuseet Gl. Estrup
 • 13. september inviterede Historisk Samfund til foredrag på Erhvervsarkivet, hvor museumsinspektør Annette Hoff fortalte om storkøbmanden og godsejeren Gehrdt de Lichtenberg.
 • 14. november havde Historisk Samfund 100 års jubilæum og holdt i den anledning reception. Mange af vore medlemmer deltog i festligheden, der afholdtes på Erhvervsarkivet.
 • 30. november var der mulighed for et fyraftensbesøg på Vilhelmsborg, hvor arkitekt Ib Møller fortalte om Vilhelmsborgs historie, viste rundt i den restaurerede hovedbygning og de nyligt genskabte herskabsstalde.
 • Som generalforsamlingen tidligere har besluttet serverer Foreningen for Bykultur en let forfriskning som afrunding på årets arrangementer. Det koster selvfølgelig penge hver gang, men vi mener at det sociale efterspil ovenpå arrangementerne er af meget stor betydning. Og på denne måde sikrer vi at der skabes nye kontakter og udveksles erfaringer og meninger.

Det har således været rigtig mange tilbud og lidt for enhver smag. Samtidig har der været rigtig god tilslutning til arrangementerne. Nytårskuren og generalforsamlingen trak som vanligt flest deltagere – på Moesgård omkring 80 deltagere – men også de øvrige arrangementer har været velbesøgte med omkring et halvt hundrede mennesker.
Afgang og tilgang af medlemmer er naturlig ting i en forening. Årsagerne kan være mange, men de medlemmer vi har sagt farvel til har været gode og trofaste støtter i arbejdet om at værne om bygningskulturen siden foreningens grundlæggelse i 1966.
I forbindelse med denne generalforsamling har Inge Juel Hviid ønsket at udtræde af repræsentantskabet. Sammen med sin afdøde mand har Inge Juel Hvid været medlem i foreningen siden grundlæggelsen. Og senere i en lang årrække i repræsentantskabet. Jeg vil gerne takke for den mangeårige støtte og inspiration i det arbejde, som er kommet os alle til gode.
Og vi må gerne henvende os til de yngre årgange. Lad os få flere nye medlemmer. Nu er det ofte sådan at de yngre i denne sammenhæng først skal have sat børn i verden før de opdager nødvendigheden og ønsket i kende mere til deres rødder og deres by. Så lad os nu prøve igen. Der er nok foldere til en ny kampagne og med fælles hjælp skulle vi gerne forøge antallet med 100. Så hænger tingene økonomisk sammen igen, men det vil Hans Jørgen Bech redegøre for. Men det kræver at alle medlemmer gør en indsats for at udbrede kendskabet til vores forening. Hvis I mangler foldere og girokort skal I bare sige til. Hvert nyt medlem betyder noget for Foreningen for Bykultur.

 • Det er nyligt offentliggjort at over 80% af den danske befolkning dagligt er på internettet. Vi skal derfor opfordre alle medlemmer, som er i besiddelse af en e-mail adresse – som de også benytter – om at oplyse den til bykultur@bykultur.dk hvorefter kyndige hjælpere vil tage hånd om den.
  Kommunikation på mail er samtidig langt billigere og administrationen lettere end den med almindelig fodpost. Medlemmer med internetadgang vil løbende kunne opdateres på hjemmesiden, mens udsendelserne på post vil koncentreres til fire gange årligt.
 • Desuden fremsendes medlemsbladet By og Land særskilt fire gange årligt. Det er et væsentligt landsdækkende blad, der fortæller om initiativer og bringer fokus på nye emner, bevaringsvrdige bebyggelser og gennemførte bygningsistandsættelser. Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur har imidlertid ændret deres kontingentpolitik, så denne post er vokset væsentligt. Hvordan vi kan løse dette problem vil hans Jørgen Bech senere komme ind på.

Der er allerede afholdt fem arrangementer i 2008 og flere følger.

 • 10. januar 2008. Nytårskur på Moesgaard Museum.
  Museumsdirektør Jan Skamby Madsen viste rundt i hovedbygningen, der står overfor en restaurering og fortalte om museets visioner og byggeplaner.
  Der levende blev illustreret ved rundvisning på den kommende byggeplads af museets formidlingschef Anette Dam.

 

 • 22. januar 2008. Søsterforeningen Historisk Samfund for Århus Stift.Museumsinspektør inviterede til foredrag på Besættelsesmuseet, hvor Steen Lundby introducerede udstillingen ”På den forkerte side”.

 

 • 2. februar 2008. Besøg i Bazar Vest med foredrag af Bazarenss daglige leder og rundvisning i de mangeartede tilbud der findes i Bazaren Herefter var der foredrag af tidligere trafikminister Sonja Mikkelsen. Eftermiddagsarrangement.

 

 • 20. februar 2008. ”Min Lokalhistorie”.Foredrag ved afdelingsbibliotekar Leif Dehnitz om næsten 30 år med lokalhistorie i Lokalhistorisk Samling ved Hovedbiblioteket i Århus.

 

 • 6. marts 2008. Invitation til åbning af udstillingen ”Antik i Århus” med foredrag ved Ny Carlsbergfondets direktør Hans Edvard Nørregaard-Nielsen. Eftermiddagsarrangement på Antikmuseet.
 • 19. marts 2008. Generalforsamlingen 2008 på Århus Bymuseum.
  Foredrag af pastor emeritus Johannes Buckhave om ”Mit Århus”

I resten af året er der foreslået følgende arrangementer.

 • April 2008. Byvandring i Latinerkvarteret. Samtidig en hvervekampagne.

 

 • Maj/juni 2008. Bustur med rundvisning i en række århusianske boligforeninger og redegørelse for den historiske baggrund for deres tilblivelse og form. Ved Jørgen Hansen og Henrik Fode.

 

 • August 2008. Ekskursion til Christianfeld. Foreningens årlige ekskursion til en betydningsfuld historisk købstad. Byvandring ved Henrik Fode. Heldagstur.

 

 • Oktober 2008 Lars Nicolai Bock om historiske Århuskort.

 

 • Januar 2009 Nytårskur i Mejlen. Som afslutning på en rundvisning i en række af nygotikkens bygninger i Århus.

 

 • Da det endnu kun er på planlægningsstadiet, er oversigten med forbehold for nødvendige ændringer i programmet. De endelige tidspunkter og mødesteder fremgå af foreningens hjemmeside på bykultur.dk og senere blive fremsendt med post til medlemmerne.

 

 • Næste år er 2009 og jubilæumsåret for Landsudstillingen i Århus. Og det er således næste år Den Gamle By har lovet vores Landsudstillingspavillon genrejst på det areal foran Museet, der vender ned mod Cereskrydset. Vi ser frem til indvielsen.

 

 • Forretningsudvalget håber et de afholdte arrangementer har været til medlemmernes fornøjelse, inspiration, og oplysning. Det er også vores håb at de foreslåede arrangementer falder i tråd med de ideer og den linje der hidtil er aftalt på generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder.

 

 • Og til slut en lille ændring i forretningsudvalgets sammensætning.

Jeg vil i aften orientere repræsentantskabet om, at jeg ønsker at træde tilbage som formand efter fire år på posten. Der er to årsager har jeg så store opgaver på tegnestuen, at jeg ikke føler jeg kan varetage posten på det niveau jeg gerne vil, dels har den seneste bevaringssag omkring Graven 20 medført at jeg to forskellige kasketter i samme sag. Dels som formand for byrådets udvalg for bygnings- og miljøbevaring, dels som formand for denne forening. Hvis jeg udtalte mig på vores forenings vegne ville jeg være inhabil i det offentlige hverv, hvor indflydelsen på beslutningen er nøje fastlagt i procedurer. Så beklageligvis har vores forening ikke været så synlig, som man kunne ønske i denne sag.
Med udskiftning på formandsposten kan der rettes op på dette forhold.

 • Husk – Århus er en historisk by med en stor fremtid.

Det er derfor vi er samlet her – vi skal kende vores rødder og de planer der er med vores omgivelser.

BUE BECK
Foreningens formand