Bykultur.dk

Arrangementer 2010

Asbjørn Skødt

Nytårskur
Torsdag, den 21. januar 2010, kl. 17.00

Nytårskur i Politikens Pavillon bygning i Den Gamle By. Den runde bygning blev oprindelig tegnet og opført til Landsudstillingen i Århus i 1909. Den blev siden flyttet til hovedstadsområdet, hvor den tjente forskellige formål senest i en haveforening. Den karakteristiske bygning er nu bl.a. takket været foreningens tidligere formand Henning Spure Nielsens indsats bragt tilbage til Århus og genopført i Den Gamle By.

Programmet er, at bygningschef, arkitekt maa, Niels Meyer, Den Gamle By vil fortælle om restaureringsprocessen, tanker om placeringen af bygningen, dens nye funktion mm. samt at et medlem af foreningens bestyrelse vil fortælle om pavillonens funktion på Landsudstillingen som redaktion for Politikens udvidelse af den lokale avis.

Mødested:
Hovedindgangen/billetkontoret i Den Gamle By kl. senest 17. Lun påklædning anbefales.

Tilmelding er ikke nødvendig.

Arrangementet varer fra kl. 17.00 til ca. kl. 19.00

Referat

Mellem 40 og 50 medlemmer deltog i årets nytårskur, der blev afholdt i Den gamle By. Stedet var nærliggende, da Foreningens tidligere formand Henning Spure Nielsen havde været særdeles aktiv i at opsøge den gamle pavillon, som Politiken havde ladet opføre i foråret 1909 til Landsudstillingen i Århus.

Den blev bragt til Århus, og Den gamle By skaffede midler og plads til dens genopstilling og restaurering. Det var her, kurens først del blev afholdt. Museets arkitekt Niels Meyer fortalte om arbejdet med opførelsen og træk af bygningens historie og konstruktion: ”Opført af simple granbrædder”, som det blev sagt. Men hvilken tagkonstruktion. Også her var fagmandens kontante svar: ”simple spær”, men udnyttet utraditionelt og elegant. Arkitekt Rosen kunne noget med sit talent.

Naturligt var og er der forsat ophængt plakater fra Landsudstillingen. Flere deltagere studsede over ordet ”sextur” på én af dem. Det udtryk var dog velkendt i samtiden og betød, at der var et traktement, netop klokken 6.

Få at genvinde varmen var næste led af arrangementet henlagt til kælderen under Møntmestergården. I hyggelige og lune rammer blev der serveret champagne og ønsket godt nytår for foreningen og dens medlemmer. Formanden orienterede om det meste af årets program og henviste til hjemmesiden www.bykultur.dk , hvor omtaler af arrangementer og afvikling af samme kan følges.

 

Vilfred Friborg Hansen: Kalø Gods og Jenisch-slægten
11. februar 2010 kl. 19,00 på Bymuseet

Foredraget holdes i samarbejde med Historisk Samfund og Østjysk Hjemstavn.
Der betales 45 kr. for kaffe og kage ved arrangementerne på Bymuseet.

 

Bodil Møller Knudsen: Hverdag og fest ved det russiske hof i Horsens, 1780-1807
2. marts kl. 19,30 på Bymuseet

Foredraget holdes i samarbejde med Historisk Samfund og Østjysk Hjemstavn.
Der betales 45 kr. for kaffe og kage ved arrangementerne på Bymuseet.

 

Generalforsamling
24. marts 2010 kl. 19.00
på Bymuseet

Efterfølgende foredrag ved Fl. Baatz Kristensen: En bykirke bliver til om Fr.bjerg og Skt. Pauls Kirken.

Referat

Ad 1. Valg af dirigent
Claus Navntoft blev valgt og gav ordet til formanden

Ad. 2. Aflæggelse af beretning
Henrik Fode aflagde en fyldig beretning for årets aktiviteter og opfordrede til at alle gjorde en indsats for at øge medlemstilgangen.

Ad 3. Aflæggelse af regnskab
Hans Jørgen Bech henviste til det udsendte regnskab, fremlagde det på overehead og kommenterede de enkelte poster. Årets regnskab gav et lille underskud på ca. 3.000, – kr.

Ad 4. Valg til repræsentantskabet.
Alle på valg blev genvalgt. Inge-Lise West-Hansen blev indvalg for et år på Allan Aagaards ledige plads.

Ad 5.
Hans Jørgen Bech fremlagde budget, der blev godkendt. Kontingentet fastholdes.

Ad 6. Revisionsfirmaet pricewaterhouse genvalgtes.

Ad 7. Evt. Der var intet under dette punkt.

Således forløbet,
Claus Navntoft Henrik Fode
Dirigent Formand

 

Byvandring i Fuglebakkekvarteret
11. maj 2010
Mødested Møllevangskirken kl. 17,00

Referat

Godt 30 medlemmer samledes ved Møllevangskirken kl. 17 i fint forårsvejr. Flere meddelte, at de slet ikke kendte kvarteret og derfor følte, at det var et godt initiativ.

Man indledte med et besøg i kirken, opført af C.F. Møllers tegnestue, hvorefter Henrik Fode orienterede kort om historien bag Møllevangskvarteret og Fuglebakken. Han henviste til den bog, som er blevet til på lokalt initiativ: Fuglebakken.

Herefter indledtes en vandring rundt i de ret smalle veje, ofte funderes med koks, med de karakteristiske grusbelagte fortove. Flere af de deltagende arkitekter kunne påpege enkeltheder fra små selvbyggerhuse over ”bedre byggeskik” videre med funkis-huse til det moderne typehus.

På en enkelt vej gik en garageport pludselig op. Her var dækket op med havemøbler, vin og snacks.

En interessant kvartervandring havde nået sin afslutning.

 

Herregården Nr. Vosborg og Vestjylland
Lørdag, den 21. august 2010
Foreningen for Bykultur i Århus og Historisk Samfund for Århus Stift arrangerer fælles udflugt.

Nørre Vosborg før restaureringen:

Nørre Vosborg 6

Program for turen

• 09.00 Bus fra Århus, Musikhuset
• 11.00 Herregården Nr. Vosborg, rundvisning v. arkitekt Peter Carstens, der har stået for restaureringen.
• 12.30 Frokost på Nr. Vosborg, som sædvanlig for egen regning – af hensyn til den praktiske afvikling forudbestilles en frokostplatte til ca. 150 kr. medmindre andet udtrykkeligt meddeles ved tilmeldingen
• 13.30 Bus nord om Nissum Fjord til Thorsminde
• 14,00 Strandingsmuseum St. George
• 15,00 Bus langs kysten sydpå til Ringkøbing
• 15,30 Spadseretur i Ringkøbings gamle bydele
• 16.30 Afgang fra Ringkøbing
• 18.30 Ankomst Århus, Musikhuset

Referat

Omtrent 5o forventningsfulde deltagere mødtes lørdag 21. august klokken 9,00 ved Musikhusets busholdeplads for at afvente Centrum Turists gule bus. Den kom rettidigt, hvorefter turen gik mod vest.

Efter en velkomst ombord, hvorunder der blev orienteret om fællesarrangementet mellem Foreningen for Bykultur og Historisk Samfund fandt bussen Viborgvej.

Undervejs orienterede Henrik Fode om Tangeværket og elektricitetens vej til by- og landbefolkning. Senere tog Erik Korr Johansen over med en beretning om hedeopdyrkning, kartoffeltyskere mm. Et ophold i Frederiks gav mulighed for at bese den kirke, vi havde hørt om – den lå midt mellem to landsbyer. Der var ikke penge til en kirke til begge landsbyer.

Vi nærmede os Nr. Vosborg, hvor restaureringsarkitekt Peter Carstens tog imod. Stedet er imponerende og fint restaureret. HF havde forud for ankomsten kort orienteret om de økonomiske forhold i Vestjylland med studeeksport og dermed grundlag for de store godser.

Frokost blev indtaget på Nr. Vosborg, hvorefter turen fortsatte videre til Torsminde med besøg på Strandingsmuseet. Herefter gik det videre langs kysten og digerne mod Ringkøbing, hvor der blev gjort hold, så man på egen hånd kunne besigtige bykernen.
Klokken godt 16,30 var der afgang mod Århus med ankomst ca. 19,00.

Regnskabet er gjort op: Kun få hundrede kroner i underskud.

Henrik Fode

Billeder fra den vellykkede sommerudflugt til Nr. Vosborg.

Nørre VosborgNørre Vosborg 2

Nørre Vosborg 3Nørre Vosborg 4

Nørre Vosborg 5

 

HVORDAN PASSER ÅRHUS PÅ SIN FORTID?
Mandag, den 6. september 2010

Den 6. september havde Bymuseet inviteret foreningens medlemmer til at deltage i arangementet.

Passer vi godt nok på vores fortid ? Er vi tilfredse med den interesse og indsats, der indtil videre er demonstreret fra politisk side? Kan Danmarks næststørste by være tjent med forhold, som enhver anden af Danmarks gamle købstæder for længst har fået orden på?

 

Vestre Kirkegård
29. september 2010 kl. 17.00

Vi har i foreningen tidligere besøgt Nordre Kirkegård, her blev vi afæsket et løfte om at fortsætte med en vandring på Vestre Kirkegård. Det gør vi så den 29. september klokken 17.

Sidst i 1920erne begyndte man anlæggelsen af det store kirkegårdskompleks, der i dag består af adskillige afdelinger med hvert deres særpræg og tilhørende begravelsesskikke.

Det er også her, der er indrettet en særlig afdeling til vore “nydanske medborgere”. I nærheden blev tyske flygtninge og soldater fra besættelsesårene bisat.

Kirkegårdsforvaltningen har fulgt med tiden og tilbyder i dag en lang række forskellige muligheder for “hvile”.
Det er opført et moderne krematorium, idet den form for “farvel” i dag omfatter omkring 90 % af alle dødsfald i området. Det kræver igen mindre gravsteder eller måske et ”ukendt”.

Vi anbefaler godt fodtøj samt evt. paraply til vores vandring blandt gamle århusianere.

Mødested: Hovedindgangen mod Ringgaden.

Referat

9. september mødtes godt 30 medlemmer til kirkegårdsbesøg på Vestre Kirkegård. Besøget var en fortsættelse af et tilsvarende på Nordre Kirkegård i 2009. Henrik Fode førte an, idet han undskyldte, at hans viden stammede fra, at han havde stået for en bog om netop byens kirkegårde.

Indledningsvis blev det fremført, at den enkeltes forhold til netop døden er meget forskellig, hvorfor man let kunne komme til at støde hinanden med kommentarer eller bemærkninger. Det var naturligvis ikke ønsket. Hver enkelt har netop ofte sin egen opfattelse af, hvordan et gravsted og en begravelse skal foregå.

HF orienterede om, at Århus Kommune havde overtaget alle kirkegårdsforpligtelser i den gamle Århus Kommune allerede i 1891. Der manglede jord til byens gamle kirker. Jord, det havde kommunen, hvorfor der blev etableret et naturligt samarbejde.

Vestre kirkegård skal opfylde mange krav. Det er forklaringen på, at kristne symboler ikke er for dominerende. Kirkegården blev indviet 5. oktober 1927 og anlagt af lokale kræfter: Stadsgartner og stadsarkitekt. Sidstnævnte Fr. Draiby havde også stået for tegninger til kapellet. Forbilledet var naturligvis Jensen-Klints Grundtvigskirke i København.

Der blev orienteret om ”kirkegårde i kirkegården” og om, hvordan forvaltningen konstant tilpasser tilbud om gravsteder til tiden. Hertil benyttes bl.a. også ”prislisten”, der blev præsenteret. Store gravsteder er dyre, mindre billigere.

Rundgangen startede ved borgmestergravstederne, fortsatte omkring flygtningegrave og tyskergrave før gruppen nåede frem til området med ”nye danske begravelser”. Her var intet at tage fejl af: Fremmede bogstaver og fremmede gravsten. Vi fortsatte forbi krematoriet, der er under ombygning. Beså de store græsareler med urnenedsættelser og det store granitkorts udført af Erik Heide.

Til slut kom gruppen forbi gravstederne for de engelske flyvere og mindesmærket for 5. juli katastrofen og de døde i tyske KZ-lejre.

Der er meget at se på den store kirkegård. Håbet er, at turen har givet inspiration til egne besøg.