Bykultur.dk

Bykulturprisen “Årets Bernhardt”

Jonas Heidemann Jensen

I 2017 kunne Foreningen for Bykultur i Aarhus fejre 50års jubilæum og i den anledning tog foreningen initiativ til oprettelsen af en helt ny bykultupris. Prisen, der har fået navnet ”Årets Bernhardt”, er opkaldt efter foreningens stifter, den tidligere borgmester Bernhardt Jensen.

Siden 1967 har FBA arbejdet målrettet for at øge lokalsamfundets opmærksomhed på bevaringsværdige kulturmiljøer i Aarhus Kommune. Med stiftelse af ”Årets Bernhardt” ønsker foreningen at henlede både beboere og politikeres opmærksomhed på byens og nærområdernes talrige værdifulde miljøer, der i det daglige bevares og videreudvikles succesfuldt af både beboere, ildsjæle og fagfolk.

Nedenfor kan du læse meget mere om formålet med prisen og retningslinjerne for præmieringen.
___

Formål
Bykulturprisens formål er at opmuntre til beskyttelse, anvendelse og inddragelse af såvel bevaringsværdige som ikke-bevaringsværdige (jf. SAVE-registreringer o.a.) fysiske kulturmiljøer i byen og kommunen.

Årets Bernhardt uddeles med henblik på:

 •  At fokusere på byens fysiske kulturmiljøer og deres anvendelse i nutidige sammenhænge.
 • At sætte fokus på det enestående og unikke, men også på det beskedne og den mere lokalt forankrede og drevne indsats, der kan løfte en bygning, et kvarter, et område, en landsby eller en park.
 • At skabe lokalt folkeligt engagement og interesse for lokale bykulturmiljøer og byens fysiske rammer.
 • At påskønne og opmuntre lokale aktører, såsom ildsjæle, foreninger, lokalråd, landsbyråd, grundejerforeninger o.lign. til at fortsætte det gode arbejde.

Hensigten med bykulturprisen er at sætte fokus på og skabe lokal debat om byens udvikling, og hvordan byens historiske kulturmiljøer indgår i de urbane sammenhænge.

Hvad kan præmieres
Foreningen for Bykultur præmierer hvert år et miljø indenfor kommunegrænsen. Der er ingen aldersmæssig begrænsning i de/n præmierede by/bygning eller anlæg. FBA præmierer ikke Aarhus Kommune.

Følgende kan præmieres:

 • Bygning – enkelt bygning: Afgrænset bygningsmiljø bestående af èn eller flere bygninger. Bevaret, renoveret, revitaliseret e.a. bygninger eller bygningselement.
 • Bygningsmiljø – flere bygninger i sammenhæng : Afgrænsede miljøer af enestående bygning- og oplevelsesmæssig kvalitet.
 • By- og gaderum: Byrum – torve og pladser af enestående kvalitet; smukke veje – f.eks. gode gaderum med fine forhaver, smukke vejbeplantninger m.m.
 • Grønne og rekreative arealer: Parker, landskaber, landskabstræk, lommeparker o.lign. af enestående kvalitet
 • Særlige bygninger eller miljøer, der af helt specielle årsager bør præmieres: Bygninger, bygningsmiljøer, byrum, grønne anlæg e.a., der ikke falder ind under èn af de ovenstående kategorier, og som af en helt speciel årsag bør præmieres.

Alle projekter skal være anlagte og færdige. Præmiering sker derfor ikke til planlagte eller endnu ikke færdige projekter.

Ved præmieringen lægges vægt på:

 • At stedet/miljøet bidrager positivt til byen, kvarteret, gaden, landskabet eller fællesskabet.
 • At miljøet bidrager til nytænkning mellem nyt og gammelt.
 • At miljøet illustrerer et godt eksempel på, at lokale ildsjæle eller fagfolk har ydet en særlig indsats for at bevare miljøets kvaliteter.

Eksempler på miljøer der kan indstilles:

 • Miljøer, hvor historiske bygninger tages i brug på nye måder, der giver liv og kvalitet til kvarteret, byen eller landsbyen.
 • En samlet bebyggelse, som udgør en arkitektonisk helhed eller et antal fritliggende huse opført efter en samlet plan.
 • Større kvarterer eller byområder, der fremstår særligt velholdte og velbevarede. Det være sig i bymidten, i forstæderne eller i landsbyerne.
 • Veje/byrum med en særlig smuk og velholdt bebyggelse og/eller beplantning, eller fine forhaver.
 • Landsbyer som fremstår indbydende og velfungerende med nutidig og aktiv brug af byens historiske bygninger
 • Kvarterer/byområder/landsbyer, hvor lokale aktører arbejder for at skabe lokale forbedringer, liv – sammenhold og livskvalitet i området, f.eks. beboerforeninger, grundejerforeninger, vejlaug, landsbyråd, lokalråd ell. lign.

Hvis der et år ikke findes nogen kulturmiljøer, der kan præmieres, uddeles ingen præmier

Udvælgelsen

Emnerne, inden for hvilke det præmierede objekt skal findes, arrangeres tematisk. Temaer kan således skifte fra år til år.

Temaer kunne i ikke-prioriteret rækkefølge f.eks. være:

 • Bevaringsværdige bygninger, enkeltbygninger eller miljøer
 • Rækkehusbebyggelser & tæt-lave bebyggelser
 • Fritliggende bygninger opført efter en samlet plan
 • Almene og/eller andelsboligbebyggelser
 • Torve og pladser
 • Parker og grønne rum
 • Smukke by-og gaderum
 • Grundejerforeninger/Lokalråd – ”Det gode liv i byen”

Udvælgelsen sker ved, at FBA ved årsskiftet bestemmer årets tema. Efterfølgende indbyder FBA beboere i Aarhus Kommune via presse og sociale medier til at indstille miljøer inden for årets tema til præmiering ved indsendelse af en kort beskrivelse af objektet.

FBA udarbejder retningslinjer for indstilling til årets tema ved offentliggørelse af temaet. Efter et par uger offentliggøres bruttolisten i pressen, hvor alle de indstillede miljøer fremgår.

Foreningens bedømmelsesudvalg gennemgår bruttolisten og udvælger på baggrund heraf tre finalister, der lever op til foreningens kriterier.

De tre finalister præsenteres i pressen samt her på siden, og der åbnes op for en afstemning via hjemmesiden.

Vinderen præsenteres i lokalmiljøet, og præmien overrækkes ved en fest afholdt af FBA.

Bedømmelsesudvalget

Der nedsættes et bedømmelses eller præmieringsudvalg blandt FBA’s repræsentantskab og/eller medlemmer.

Bedømmelsesudvalget består af:

 • Tre deltagere fra Præmieringsudvalget i FBA.
 • èn udefrakommende eller blandt foreningens medlemmer særlig sagkyndig med speciel faglighed inden for årets tema.
 • Præmieringudvalgets tre deltagere udvælger selv den evt. særligt sagkyndige.

Afgørelser i udvalget træffes ved almindelig stemmeflertal. Hvert medlem har èn stemme. Den særlig sagkyndige har to stemmer.

Uddeling af Bykulturprisen

Præmieringen sker hvert år og forløber fra begyndelsen af maj måned til begyndelsen af juni måned, alternativt midt i maj til midt i juni. Det tilstræbes, at den festlige overrækkelse sker inden sommerferien.

Foreningen og evt. Kommunen (ved Rådmanden eller andre relevante personer) forestår præmieringen ved en reception, hvor vinderne, borgere og presse inviteres.

Præmieringen offentliggøres ved pressemeddelelse, udstilling eller lignende.

Dansk Center for Byhistorie har omtalt prisen. Læs her