Bykultur.dk
Arrangementer Nyheder

Generalforsamling 2022 – referat

“Forny og Bevar”

Helt overordnet kan man med den gamle borgmesters ord sige, at udgangspunktet for vores arbejde i foreningen i de senere år har været ”Forny og Bevar”. Vi har naturligvis i foreningen et ønske om, at Aarhus og oplandet fortsat skal ny-udvikle sig og dermed også afspejle vores egen tid, men samtidig lægger vi vægt på, at det sker i respekt for vores kulturarv og historie. Vi tror, det har stor betydning for vores bymiljø og det gode liv. Dette synspunkt var også grundlaget for den formandsberetning, som blev aflagt på generalforsamlingen. Se en nærmere beskrivelse heraf i et tidligere indlæg på hjemmesiden. Beretningen blev suppleret med en række billeder fra foreningens aktiviteter gennem de seneste par år.

Nedenfor et referat af generalforsamling 31. marts 2022 kl. 17.00. Referatet er udarbejdet af Claus P. Navntoft og Henrik Fode.

Grundet pandemien blev der ikke afholdt generalforsamling i årene 2020 og 2021. Derfor behandledes de sidste tre års aktiviteter i foreningen med samlet beretning og regnskab for 2019, 2020 og 2021.

1. Valg af dirigent.
Claus P. Navntoft blev valgt.

2. Aflæggelse af beretning.
Formanden Einar Rud Pedersen aflagde mundtlig og visuel beretning for de tre år.
En skriftlig beretning kan ses på foreningens hjemmeside.

3. Aflæggelse af regnskab.
Kassereren Hans Jørgen Bech var forhindret i deltagelse, og regnskabet blev derfor i hovedtræk gennemgået af formanden.

4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
Følgende medlemmer blev genvalgt for to år: Henrik Fode, Viggo Jonasen, Susanne Aagaard, Hans Skov, Claus P. Navntoft, Lars Bock og Søren Bo Jensen.

Klavs Klercke Rasmussen og Liselotte Pedersen ønskede at udtræde af repræsentantskabet, og i stedet blev Erik Jespersen og Niels Meyer valgt – ligeledes for to år.

Kassereren Hans Jørgen Bech ønskede også at udtræde af repræsentantskabet. Det lykkedes kort før generalforsamlingen at finde en afløser, idet Aksel Borup Jensen påtager sig kassererposten. Kassereren deltager i ledelsen på lige fod med repræsentantskabet, og bliver efterfølgende også valgt til forretningsudvalget i henhold til vedtægternes §7.2.

5. Vedtagelse af budget for det kommende regnskabsår.
Formanden fremlagde budgettet, som blev godkendt.

6. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår.
Uændret kontingent blev foreslået og godkendt.

7. Valg af revisor.
Bente Rud Pedersen og Flemming Ploug blev genvalgt.

8. Indkomne forslag.
Der var ingen forslag.

9. Eventuelt.
Der var et enkelt kritisk spørgsmål til formuens placering og forrentning. Det førte ikke til kommentering.

Sluttelig takkede formanden de afgående repræsentantskabsmedlemmer.

Generalforsamlingen afholdtes på Toldkammeret med ca. 65 deltagere og blev kombineret med et indlæg fra Tækker Group om udviklingen i “NYE” samt en rundvisning i bygningen (se nærmere herom andetsteds). Til sidst rundede vi generalforsamlingen af med et lille glas “bobler”. Det blev en god eftermiddag – og der var generelt en stor interesse og spørgelyst undervejs i programmet. Det var også  tydeligt, at mange glædede sig over, at vi kunne samles igen. I det hele taget var der en rigtig god stemning blandt de 65 deltagere – og vi fik taget godt imod 10 nye medlemmer.

Generalforsamlingen markerer således også en afsked med Bruno Viuf Larsen som formand og Hans Jørgen Bech som kasserer. De har begge haft stor betydning for vores forenings arbejde og udvikling. Foreningen skylder dem begge en stor tak og anerkendelse for deres indsats.

Bruno har efter 7 år på posten valgt at stoppe som formand pga. tidspresset i sit arkitektfirma, men han fortsætter i repræsentantskabet.

Hans Jørgen har efter snart 20 år på kassererposten valgt at trække sig tilbage, og han overdrager en forening med god orden i økonomien.

– Foreningen for Bykultur

Indlæg der måske kunne interessere dig

20240115 NYTÅRSKUR med Jep Loft

admin

“Forny og Bevar” – beretning for 2021

Einar Rud Pedersen

Årets Bernhardt 2023 – vildt spændende

admin

Skriv en kommentar