Bykultur.dk

Generalforsamling 2010

Asbjørn Skødt

Generalforsamling 24. marts 2010 kl. 19,00 på Bymuseet
Efterfølgende foredrag ved Fl. Baatz Kristensen: En bykirke bliver til om Frederiksbjerg og Skt. Pauls Kirken.

Referat af generalforsamling 

Ad 1. Valg af dirigent. Claus Navntoft blev valgt og gav ordet til formanden
Ad. 2. Aflæggelse af beretning. Henrik Fode aflagde en fyldig beretning for årets aktiviteter og opfordrede til at alle gjorde en indsats for at øge medlemstilgangen.
Ad 3. Aflæggelse af regnskab. Hans Jørgen Bech henviste til det udsendte regnskab, fremlagde det på overhead og kommenterede de enkelte poster. Årets regnskab gav et lille underskud på ca. 3.000, – kr.
Ad 4. Valg til repræsentantskabet. Alle på valg blev genvalgt. Inge-Lise West-Hansen blev indvalg for et år på Allan Aagaards ledige plads.
Ad 5. Hans Jørgen Bech fremlagde budget, der blev godkendt. Kontingentet fastholdes.
Ad 6. Revisionsfirmaet Pricewaterhouse genvalgtes.
Ad 7. Evt. Der var intet under dette punkt.

Således forløbet, Claus Navntoft, Dirigent og Henrik Fode, Formand