Bykultur.dk

Generalforsamling 2016

Asbjørn Skødt

Generalforsamling i Foreningen for Bykultur d. 21. april 2016. Generalforsamlingen fandt sted på Jydsk Væddeløbsbane, hvor vi først fik en rundvisning på stedet og herefter sandwich og øl i restauranten.

Generalforsamlingen indledtes med følgende punkter på dagsordenen:

1. Valg af dirigent.
Claus Navntoft blev valgt som dirigent.
Referent: Marie Kirstine Pilegaard.

2. Aflæggelse af beretning.
Formanden Bruno Viuf Larsen aflagde beretning. Beretningen indeholdt oplysninger om foreningens stigende medlemstal og de aktiviteter, der har været afholdt siden sidste generalforsamling, herunder landsbyturen til Aarhus Syd, sommerturen til Løvenholm og Sostrup, Min Historiske Havn, Nytårskuren på Dokken og udstillingen Sy din by. Siden sidst har foreningen holdt møder med Camilla Fabricius og Kristian Würtz, der begge fik en præsentation af foreningen arbejde.
Arrangementer planlagt i 2016 er landsbyturen til det vestlige Aarhus som finder sted den 29. april, en rundvisning på Oliemøllen på havnen, Det ny renoverede Tinghus og en tredje landsbytur i efteråret.
I forbindelse med foreningens 50 års jubilæum, er der forskellige initiativer undervejs, som skal planlægges i den kommende tid så vi er klar til 2017. Der skal bl.a. skrives en bog om foreningens historie og en ny præmieringsordning vil træde i kraft fra 2017.

3. Aflæggelse af regnskab.
Regnskabet udleveredes af Hans Jørgen Bech til medlemmerne og blev godkendt.

4. Valg af medlemmer af repræsentantskabet.
På valg er: Klavs Klercke Rasmussen, Henrik Fode, Vinnie Nørskov, Søren Bo Jensen, Susanne Aagaard, Hans Skov, Claus Navntoft, Anni Bundgaard- modtager ikke genvalg- og Hans Jørgen Bech.
Af opstillede kandidater til den ledige post var følgende: Viggo Jonassen og Annelise Lauritzen.
Ved skriftlig afstemning og efterfølgende lodtrækning blev Annelise nyvalgt til repræsentantskabet.

5. Vedtagelse af budget og kontingent for det kommende regnskabsår.
Budgettet blev godkendt. Uændret kontingent.
Indkomne forslag:
Forretningsudvalg foreslår følgende ændring af vedtægter:
§ 1.1. Foreningens navn er: Foreningen for Bykultur i Aarhus
§ 2.2. … og kan vælges til dennes tillidsposter efter forudgående anmodning jf. § 5 stk.6
§5. 5. 6. Indkomne forslag §5. 5. 7. Valg af revisor §5. 5. 8. Eventuelt §5. 6. Ønsker et medlem nyvalg til repræsentantskabet, skal dette meddeles formanden eller næstformanden senest én uge før generalforsamlingen. Hvis der er flere kandidater end ledige poster, udformes en stemmeseddel, hvorpå der afkrydses det antal, som skal vælges det pågældende år jf. §6. stk. 1. Generalforsamlingen kan dog foretage genvalg før nyvalg.
Vedtægtsændringerne blev godkendt.

6. Valg af revisor.
Revisionsfirmaet PWC blev godkendt til at fortsætte.

7. Evt.
Kommunens belysningspolitik, belysning af bygninger, placering af reklameskilte mv. Er det noget foreningen kan gå ind i? Søren: Der er for tiden stort fokus på belysning i byen, man ønsker belysning af bygninger flere steder og Kulturmiljørådet høres i forbindelse med belysning af bevaringsværdige bygninger.
Claus afsluttede generalforsamlingen.
Efterfølgende debatteredes følgende emner:

Flere medlemmer, hvordan?
Et udvalg i repræsentantskabet har den seneste tid arbejdet med medlemshvervning, herunder skrevet ud til virksomheder, menighedsråd, arkiver mv. Dette har givet en del nye medlemmer.
Kunne alle medlemmer får en stak kort til uddeling?
Undervisningsinstitutioner, hvordan får man fat i studernede? Reduceret kontingent til studerende, ophængning af foldere, postkort mv. på universitetet og Arkitektskolen? Kan vi finde kontaktpersoner der kunne videreformidle tilbuddet til de studerende.
Hvordan får man fat i yngre medlemmer?
Foreningens målgruppe er ældre, der er ikke så meget at gøre ved det.
Foreningen skal have en mere klar profil udadtil, så potentielle medlemmer kan se hvad foreningen står for.

Kommuneatlasset bliver ikke længere brugt. Med amternes nedlæggelse gik det store arbejde med bevaring af kulturmiljøer tabt.
Der bliver ikke foretaget nye SAVE registreringer eller revideret i de eksisterende. Problem at de første registreringer ikke tog højde for, at ekspelvis ikke korrekte vinduer kunne udskiftes og bygeningen igen få høj bevaringsværdi. Mange bygninger ryger i dag på den bekostning, da der ved registreringen i 1997 ikke blev taget højde for at forbedringer kunne løfte værdien. Ved foreningens møde med rådmanden, blev der spugt ind til, om der er planlagt yderligere registreringer, men dette er ikke tilfældet da man frygter at det bliver for dyrt.