Bykultur.dk

Generalforsamling 2013

Einar Rud Pedersen

Indkaldelse til generalforsamling 18. april 2013 kl. 19,00
Folkestedet, Carl Blochs Gade 28. 8000 Aarhus C. (Det tidligere Bymuseum)
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Valg til repræsentantskabet
5. Fremlæggelse af budget
6. Valg af revision
7. Evt.
Foreningens vedtægter kan hentes på foreningens hjemmeside WWW.Bykultur.dk Efter generalforsamlingen indleder tidligere lektor Jens Dalsgård, Højbjerg, en diskussion under overskriften: “Spejlinger.” Bag den titel ligger et udkast til et manuskript, der spejler Aarhus og København. Under og efter foredraget lægges der op til en drøftelse af de konkrete eksempler. Jens Dalsgaard har været fantasifuld, så vi møder kloakdæksler, rådhuse, koncertsale, kirker, beboelsesejendomme og kollektiv transport i de to byer. Der bliver lagt op til en spændende drøftelse af de mange billeder, der er på vej til at blive til en bog under arbejdstitlen ”Spejlinger”. Måske vil foredragsholderen
kunne gå hjem med endnu en række gode eksempler fra en veloplagt forening? Efter foredraget er foreningen vært ved en lettere servering. Vel mødt. Henrik Fode

Referat af generalforsamling 18. april 2013, Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, 8000 Aarhus C.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Valg til repræsentantskabet
5. Fremlæggelse af budget
6. Valg af revision
7. Evt.
Ad 1 Claus Navntoft blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Han
videregav ordet til formanden.
Ad 2 Henrik Fode aflagde en fyldig beretning, der redegjorde for de mange aktiviteter foreningen har stået for. Hvert enkelt møde blev omtalt, og ikke mindst besøget i Boligforeningen Ringgårdens projekt ved Vestre Ringgade. Også foreningens efterårstur til Skanderborg blev omtalt. Arrangementerne er almindeligvis refereret på foreningens hjemmeside. Formanden sluttede af med at oplyse, at repræsentantskabet senere på aftenen skulle vælge en ny
formand. Beretningen blev herefter godkendt.
Ad 3 Kassereren aflagde regnskab, der viste et overskud på ca. 11.000 kr. Det blev godkendt.
Ad 4 Dirigenten orienterede om valget til repræsentantskabet. Repræsentantskabet består af 17 medlemmer, hvoraf den mindre halvdel i år var på valg. Der var forud for generalforsamlingen sendt et brev til de medlemmer, der var på valg, med spørgsmål om de ønskede genvalg. Der blev herved tre ledige pladser. Repræsentantskabet består herefter af:
Valgt 2012: Valgt 2013: Hans Jørgen Bech Bue Beck Anni Bundgaard Søren Bitsch Christensen Henrik Fode Jørgen Hansen Søren Bo Jensen Einar Rud Pedersen (nyvalgt 2013) Claus P. Navntoft Marie Kirstine Pilegaard (nyvalgt 2013) Allan Aagaard Nielsen Flemming Ploug Vinnie Nørskov Asbjørn Skødt (nyvalgt 2013) Klaus Klerke Rasmussen Ingelise West-Hansen Hans Skov
Ad 5 Kassereren fremlagde budget, der blev godkendt.
Ad 6 Price Waterhouse Coopers genvalgtes som revisor.
Ad 7 Der var intet under dette punkt.
Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden, og formanden takkede dirigenten for
veludført ledelse.

Efter generalforsamlingen holdt tidligere lektor Jens Dalsgaard et foredrag under overskriften “Spejlinger”. Med udgangspunkt i en række sammenlignelige motiver i Aarhus og København foretog han en levende spejling af de to byer. Morsomt og underfundigt, men uden at ”mindreværdskomplekser” kom til orde mødte deltagerne kloakdæksler, gavlmalerier, kirker, rådhuse og meget mere. Et fint oplæg, der skabte diskussion. Efter foredraget samledes repræsentantskabet til konstituering af forretningsudvalget, der herefter består af:
Søren Bitsch Christensen, formand Hans Jørgen Bech, kasserer Bue Beck Marie Kirstine Pilegaard Asbjørn Skødt

Således passeret, Henrik Fode