Bykultur.dk

Generalforsamling 2012

Einar Rud Pedersen

Indkaldelse til generalforsamling 2. april 2012 kl. 19,00
Arbejdernes Landsbank M.P. Bruuns Gade 22, 8000 Aarhus C.
Dagsorden:
Ad 1. Valg af dirigent
Ad.2. Aflæggelse af beretning
Ad 3. Aflæggelse af regnskab
Ad 4. Valg til repræsentantskabet.
Ad 5. Fremlæggelse af budget
Ad 6. Valg af revision
Ad 7. Evt.
Foreningens vedtægter kan hentes på foreningens hjemmeside WWW.Bykultur.dk. Efter generalforsamlingen holder Henrik Fode foredrag over emnet: Frederiksbjerg og en ny kirke – eller kampen for Sct. Pauls. Udgangspunktet er, at Sct. Pauls kirke netop har ligget 125 år for enden af M.P. Bruuns Gade. Kirken var byens tredje folkekirke og blev til som et resultat af en sand kulturkamp mellem politiske og religiøse kræfter – og endelig en lokal matador M.P. Bruun, der gerne så grundene omkring hans ejendom – Jægergården – byggemodnet og indlemmet i Aarhus i stedet for at ligge i landkommunen Viby.

Andre arrangementer:
Bue Beck samt Henrik Fode er blevet bedt om at tale over emnet ”Aarhus i 1700-tallet” til Folkeuniversitets store indsats århundredets 1700-festival. Det finder sted i auditoriet på Arkitektskolen 14. marts kl. 17,00-19,00

Referat af generalforsamling 2. april 2012 kl. 19,00
Arbejderens Landsbank, Bruunsgade, Aarhus C.
Ad 1. Valg af dirigent
Byens nye stadsarkivar Søren Bitsch Christensen blev valgt uden modkandidat.
Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Ad 2. Aflæggelse af beretning.
Formanden, Henrik Fode, aflagde en omhyggelig beretning over årets aktiviteter. Han kommenterede herunder aflysningen af årets sommertur til Skamlingsbanken og Ribe. Bestyrelsens og forretningsudvalgets ideer og planer for 2012 blev præsenteret. Det blev kommenteret, at medlemsafgangen desværre er større end tilgangen.
Beretningen blev godkendt.
Ad. 3 aflæggelse af regnskab.
Foreningens kasserer Hans Jørgen Bech gennemgik regnskabet, der var revisorpåtegnet uden bemærkninger. Årets resultat var et mindre overskud, bl.a. som følge af den aflyste sommertur.
Regnskab blev godkendt, idet kassereren tilføjede, at kontingentopkrævningen for 2012 var på vej ud.
Ad 4. Valg af repræsentantskab
Alle på valg blev genvalgt. Henrik Fode bemærkede, at han forventede at Sørens Bitsch ved næste års generalforsamling overtager formandshvervet.
Ad 5. Budget Hans Jørgen Bech fremlagde budget, der godkendtes. Kontingentet fastholdes.
Ad 6. Revisionsfirmaet Pricewaterhouse genvalgtes.
Ad. 7. Der var intet under dette punkt.

Således forløbet:  Søren Bitsch Christensen, Dirigent og Henrik Fode, Formand
Aarhus, den 3/4 2012