Bykultur.dk

Vedtægter

Asbjørn Skødt

§ 1. Navn, formål og hjemsted.
1. Foreningens navn er “Foreningen for Bykultur i Aarhus”.
2. Foreningens formål er hos befolkningen og myndighederne at skabe interesse for
a. bevaring af byens æstetiske og kulturhistoriske værdier ved sikring af værdifulde bymiljøer og bygninger samt
b. at tilføre byen nye æstetiske værdier i harmoni med de bestående.
Disse formål søges opnået gennem oplysende virksomhed, rådgivning samt henvendelse til og kontakt med grundejere, byplan-myndigheder og andre kredse med indflydelse på bybilledets udformning.
Foreningens forretningsudvalg kan endvidere ved fondsmidler, tilvejebragt til dette særlige formål, yde finansiel støtte til istandsættelse af bevaringsværdige bygninger mod, at den fortsatte bevaring sikres gennem tinglyst deklaration eller på anden betryggende måde, ligesom foreningen ved sit forretningsudvalg kan erhverve bevaringsværdige bygninger for efter istandsættelse at udleje eller sælge dem på sådanne vilkår, at deres bevaring sikres.
Foreningens forretningsudvalg kan endvidere en gang årligt præmiere særlig indsats, der tilgodeser de i vedtægternes § l stk. 2, pkt. a og b nævnte formål, ved uden eller efter ansøgning at uddele et påskønnelses beløb. Foreningens formue skal dog stedse andrage minimum kr. 100.000.
3. Foreningens hjemsted er Århus.

§ 2. Medlemmerne.
1. Som medlemmer kan optages personer, firmaer, institutioner, foreninger etc.
2. Ethvert medlem har stemmeret i foreningen og kan vælges til dennes tillidsposter efter forudgående anmodning jf. § 5 stk. 6.

§ 3. Kontingent.
1. Til foreningens almindelige virksomhed erlægges af medlemmerne et årskontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen.
2. Forretningsudvalget er berettiget til at betragte et medlem som udmeldt, når den pågældende ikke har betalt sit kontingent senest 3 måneder efter foretagen påmindelse.

§ 4. Økonomisk støtte.
1. Foreningen kan søge økonomisk støtte af offentlige midler, hos institutioner og fonds såvel til sin almindelige virksomhed som til den i § 1.2. i. f. omhandlede bevaringsfond.

§ 5. Generalforsamlingen.
1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
2. Generalforsamlingen afholdes ordinært inden udgangen af april måned.
3. Indkaldelse sker ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med 2 ugers varsel.
4. Repræsentantskabet eller mindst 1/4 af foreningens medlemmer kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 8 dages varsel.
5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning.
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Valg af medlemmer af repræsentantskabet.
5. Vedtagelse af budget og kontingent for det kommende regnskabsår.
6. Indkomne forslag.
7. Ønsker et medlem nyvalg til repræsentantskabet, skal dette meddeles formanden eller næstformanden senest en uge før generalforsamlingen.
Hvis der er flere kandidater end ledige poster, udformes en stemmeseddel, hvorpå der afkrydses det antal, som skal vælges det pågældende år jvf. § 6 stk. 1. Generalforsamlingen kan dog foretage genvalg før nyvalg.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt

§ 6. Repræsentantskabet.
1. Repræsentantskabet består af 17 medlemmer valgt af generalforsamlingen. Valgene gælder for 2 år, idet der på skift er 8 og 9 medlemmer på valg. Genvalg kan finde sted.
2. Repræsentantskabet vælger selv sin formand, som endvidere er formand for det i § 7 omhandlede forretnings udvalg .
3. Repræsentantskabet virker som vejledende organ og støtte for det i § 7 omhandlede forretningsudvalg.
4. Repræsentantskabsmøder indkaldes af formanden med 8 dages skriftligt varsel.

§ 7. Forretningsudvalget.
1. Forretningsudvalget består af 5 medlemmer valgt af repræsentantskabet og med dettes formand som formand.
2. Forretningsudvalget vælger selv sin næstformand, sekretær og kasserer.
3. Forretningsudvalget leder foreningens arbejde i overensstemmelse med vedtægterne og de af repræsentantskabet fastsatte retnings linier.
4. Forretningsudvalget indkaldes af formanden.

§ 8. Valg, beslutningsdygtighed.
1. Alle valg sker ved simpel stemmeflerhed.
2. Såvel repræsentantskab som forretningsudvalg er beslutningsdygtige, når et flertal af medlemmerne er til stede. Til vedtagelse af beslutninger kræves, at et flertal af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.

§ 9. Tegningsret.
1. Foreningen tegnes af forretningsudvalgets formand eller næstformand.
2. Ved erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af forretningsudvalgets formand eller næstformand i forbindelse med 2 andre forretningsudvalgsmedlemmer.

§ 10. Regnskab.
1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 11. Opløsning.
1. Foreningen kan opløses, dersom 2/3 af dens medlemmer stemmer herfor på en generalforsamling. Opnås der ikke 2/3 majoritet for opløsningen, kan en efterfølgende generalforsamling opløse foreningen ved alm. stemmeflerhed blandt de fremmødte. Eventuel kassebeholdning ved opløsningen tilfalder Købstadmuseet Den gamle By i Århus.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling fredag den 6. oktober 1967 og senere ændret den 22. marts 2007 og senest 21. april 2016.