Bykultur.dk
Afholdte arrangementer Arrangementer Nyheder

Generalforsamling 15. april 2024 – referat

Referat af generalforsamling 2024 i Fælleshuset i Bispehaven

Der var stor tilslutning med omkring 45 medlemmer, som var mødt op til generalforsamlingen, der blev afholdt mandag den 15. april 2024 i det nye Fælleshus i Bispehaven.

Efterfølgende havde vi  en aftale med Udviklingskonsulent, Cand. Arch., PhD. Bente Melgaard fra Østjysk Bolig/Lejerbo om et indlæg og en rundvisning i området. Vi hørte om bydelsprojektet og visionerne for hele det nye område ”Haslehøj”, der dækker Bispehaven, Ellekær og dele af Hasle – se denne præsentation i særskilt opslag på hjemmesiden.

Dagsorden for generalforsamling:

 1. Valg af dirigent.
  Claus P. Navntoft blev valgt
 2. Aflæggelse af beretning.
  Formanden Einar Rud Pedersen aflagde mundtlig beretning suppleret med en række fotos fra aktiviteterne i det forgangne år. Beretningen er vist i et særskilt dokument nedenfor.
 3. Aflæggelse af regnskab.
  Kassereren Aksel Borup Jensen gennemgik regnskabet for 2023. En revideret årsrapport var i forvejen udsendt til alle medlemmer. Regnskabet blev godkendt.
 4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
  Følgende medlemmer blev genvalgt for 2 år: Susanne Aagaard, Niels Meyer, Henrik Fode, Hans Skov, Erik Jespersen, Claus Navntoft, Aksel Borup Jensen, Viggo Jonasen og Lars Bock.
  Henrik Grøndal Lund blev valgt som suppleant.
 5. Vedtagelse af budget for det kommende regnskabsår.
  Kassereren Aksel Borup Jensen gennemgik budgettet for 2024, som udviste et mindre underskud. Budgettet blev godkendt.
 6. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår.
  Kontingent foreslås uændret på kr. 300,- for enkeltmedlemmer og kr.450,- for dobbelt/firma-medlemskab. Dette blev godkendt.
 7. Valg af revisor.
  Bente Rud Pedersen og Flemming Ploug blev genvalgt.
 8. Indkomne forslag.
  Der var ingen forslag.
 9. Eventuelt.
Formanden, Einar Rud Pedersen, er i gang med årsberetningen.

Der blev udtrykt en opbakning til foreningens aktivitetsniveau, selvom det kan resultere i mindre underskud i de enkelte regnskabsår. Foreningens formue har jo netop været tiltænkt arbejdet med arrangementer, byvandringer og møder i relation til forståelse af byens karakter og egenart. Derved søger vi også at påvirke den offentlige agenda om fremtiden i vores by og vores lokalmiljø.

Sluttelig rettede formanden en stor tak til både medlemmer og repræsentantskab for deltagelse og medvirken i foreningens aktiviteter.

Årsberetning kan læses i dokumentet nedenfor:
Der er mulighed for at bladre med piletasterne, ligesom man kan få fuld skærmvisning via dobbeltpilen til højre med funktioner. Bemærk at dokumentet indeholder enkelte links. Disse links virker dog ikke i fuldskærmsvisning.

-Foreningen for Bykultur i Aarhus

Indlæg der måske kunne interessere dig

Generalforsamling den 21. april udsat grundet igangværende tiltag mod coronavirus

Phillip Fangel

Fra Bykulturs generalforsamling 2018

Jonas Heidemann Jensen

Fra Bykulturs generalforsamling 2019

Phillip Fangel

Skriv en kommentar