Bykultur.dk

Generalforsamling 2007

Asbjørn Skødt

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling torsdag, den 22. marts 2007 kl. 18,30 i Bymuseet, Carl Blochs Gade 28, 8000 Århus C. med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Aflæggelse af regnskab for 2006.
4. Vedtægtsændringer, der alene er af redaktionel karakter.
5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
Følgende er på valg: Inger Lindgaard Schou, Bente Rud
Pedersen, Lars Vester Jakobsen, Bue Beck, Flemming Ploug,
Ole H. Jensen – ønsker ikke genvalg og Søren Bitch Christensen.
Herudover skal der vælges yderligere 2 medlemmer til
repræsentantskabet.
6. Vedtagelse af budget for 2007.
7. Fastsættelse af kontingent for 2007. Forretningsudvalget foreslår
uændret kontingent.
8. Valg af revisor. Forretningsudvalget foreslår valg af
PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret
Revisionsaktieselskab.
9. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil fhv. indenrigsminister og borgmester Thorkild Simonsen tale ud fra emnet ”Mit Århus – og hvad jeg gjorde for bevaring af bykulturen og visionerne for samme”.
Aftenen slutter med et traktement.

Med venlig hilsen
Bue Beck, formand

Bilag:
Orientering incl. Giroindbetalingskort eller identifikationsoplysninger til betaling af kontingent
Årsrapport 2006
Budget 2007
Afholdte og planlagte arrangementer i 2007.

————————————————————————

FORMANDENS BERETNING FOR ÅRET 2006

Endnu et år er gået – og det er tid til at gøre status.
Hvad har vi arrangeret og hvad har vi deltaget i?
Har det været emner, som passer en bredt sammensat skare?
Hvordan er det med medlemstallet og økonomien?
Kunne vi gøre noget bedre? Spørgsmålene trænger sig på.

Lad mig først komme ind på de afholdte arrangementer i 2006.

På generalforsamling i 2005 lovede vi at antallet af arrangementer i løbet af året skulle øges væsentligt. Vi ville tilstræbe at planlægge og afholde 8 foredrag, besøg, byvandringer eller ekskursioner hvert år. Det har vi overholdt igen i 2006. Der har været 8 arrangementer i foreningens regi og dertil kommer en række foredrag og arrangementer i vores søsterforening ”Historisk samfund for Aarhus Stift”, som medlemmerne i løbet af året er inviteret til.

I januar afholdt vi nytårskur som dette år var henlagt til Århus Bymuseums nye udstillingsbygning. Her fortalte Henrik Fode om arbejdet i Byhistorisk Fond og den nyudnævnte museumsdirektør Maiken Hansen om Fremtiden for Aarhus Bymuseum og dets samspil med byen.

I februar var der Historisk musik i Nellemann og Thomsens gamle auktionshus i Mejlgade.Vi lånte auktionshuset en aften til et foredrag med musikeren på originalinstrumenter. Musikeren Mogens Friis gav et levende foredrag om Musik i Aarhus indtil 1800.

Foreningens generalforsamling i april 2006 blev afholdt i Den Gamle By og afsluttedes med et umådeligt interessant foredrag af kunsthistorikeren Lise Gotfredsen om det næsten 1000 år gamle Bayauxtapet og den historiske beretning om slaget ved det grå pæretræ som det omhandler.

I maj var der besøg i Olav de Lindes bygninger på den gamle værftsarm – den der på havnen kaldes Mellemarmen. Flere virksomheder havde åbnet dørene, og vi fik indblik i pulserende erhvervsliv som har fået hjemsted i de genanvendte havnebygninger.

Den årlige ekskursion i august gik sidste år til Viborg, hvor museumsinspektør Jesper Hjermind inspirerende og vidende viste rundt i domkirkebyens middelalderlige fortid. Vi besøgte det gamle Viborg tingsted, Viborg Domkirke, Skovgaardmuseet og så ind i bevarede middelalderlige kældre, Kongens Kammer i sortebrødreklosteret og den store gråbrødrekirke, som også har været en del af et kloster og endog rummer altertavlen fra det nedrevne Københavns slot. Vi sluttede af med et uformelt besøg på herregården Fussingø med et lille traktement.

Inger Lindgaard havde i november overtalt historikeren Hans Bjørn til at fortælle om en side af Århus Domkirke, der er mindre kendt. De mange gravminder over bisper og adelsfolk, Casper Finckes gitre og den store billedhugger Thomas Quellinius gravmæle over Constantin Marselis.

Årets sidste arrangement var et fyraftensbesøg i retsbygningen, hvor retspræsidenten Per Holckmann Olsen viste rundt og fortalte om husets historie og om de fremtidsplaner, der ligger for udvidelse i den store tagetage.

Det har således været rigtig mange tilbud og lidt for enhver smag. Samtidig har der været rigtig god tilslutning til arrangementerne. Nytårskuren, generalforsamlingen og fyraftensbesøg i retsbygningen trak alle op mod 80 deltagere, men også de øvrige arrangementer har været velbesøgte med omkring et halvt hundrede mennesker.

Siden sidste generalforsamling har vi mistet to markante skikkelser i Århus og i Foreningen for Bykultur. Henning Spure Nielsen døde i juni efter lang tids sygdom. Spure var inkarneret århusianer og havde en stor interesse for byens historie. Så meget at interessen for historie og kulturhistorie kunne sætte andre i gang. Da han valgte at gå på pension fra rektorembedet på Århus Katedralskole, åbnede det mulighed for at fordybe sig i specielle sider af byens udvikling. Han blev formand for Foreningen for Bykultur i 2002 og fortsatte indtil 2004. Jeg er sikker på, at mange husker den uforglemmelige udflugt til Nærum, hvor vi skulle tage vores landsudstillingspavillon i besiddelse og se nærmere på, hvad vi havde satset foreningens ve og vel på. Det er frem for alt Spures fortjeneste, at dette enestående vidnesbyrd om landsudstillingen er kommet hjem og i fremtiden skal være en del af museets 1900- talsby. Personligt havde jeg stor fornøjelse af samarbejdet med ham, da vi begge blev bedt med i den forfattergruppe, der skulle skrive det nye værk Århus – byens historie. Spure skrev selvfølgelig om skoler og undervisning. Senere skrev han bogen Århus på tegnebrættet, der både viser realiserede projekter og ideer, som kun nåede til arkitektens tegning. Jeg ved at han i fulde drag nød dette arbejde, som mange kan have fornøjelsen af.

I januar i år døde også Gunner Rasmussen. Han med allerede ved foreningens start i 1966. Han var en af bevaringssagens pionerer og samtidig et inderligt rart og meget vidende menneske. Jeg arbejdede sammen med Gunner eller rettere sagt under hr. Rasmussen i Den Gamle By. Hjælpsom, lyttende og med stor menneskekundskab var han museets reelle leder i lang årrække. Samtidig en af de fineste og mest konsekvente museumsmænd, jeg har mødt. Hvad Gunner havde undersøgt eller skrevet, kunne man altid stole på. I Foreningen for Bykultur har Gunner og Anna Sophie været faste deltagere ved alle arrangementer. Gunner sad indtil sin død i vores forenings forretningsudvalg. Og vi husker alle den yderst myndige, professionelle, men ukonventionelle dirigent ved foreningens generalforsamlinger. Vi er mange der er taknemmelige for hans hjælp og hans indsats.

Afgang og tilgang af medlemmer er naturlig ting i en forening. Årsagerne kan være mange, men de medlemmer vi har sagt farvel til har været gode og trofaste støtter i arbejdet om at værne om bygningskulturen siden foreningens grundlæggelse. Lad os få flere nye medlemmer. Og vi må gerne henvende os til de yngre årgange. Nu er det ofte sådan at de yngre i denne sammenhæng først skal have sat børn i verden før de opdager nødvendigheden og ønsket i kende mere til deres rødder og deres by.

Så lad os nu prøve igen. Der er nok foldere til en ny kampagne og med fælles hjælp skulle vi gerne forøge antallet med 100. I forbindelse med denne generalforsamling har tre medlemmer af repræsentantskabet ønsket at udtræde. Vi ved alle hvordan de daglige gøremål og for mange tillidshverv medfører at man ind imellem må gøre status. Det er baggrunden for at Inger Lindgaard Skou og ingeniør Ole H. Jensen forlader foreningens repræsentantskab.

Foreningens tidligere formand, stadsarkitekt Ole Østergaard har valgt at flytte sin residens til et bindingsværkshus på Tåsinge og er samtidig trådt ud af foreningen. Desuden er endnu en plads i ledig efter Gunner Rasmussens død. Jeg vil gerne takke Jer for vel udført gerning, støtte og inspiration i det arbejde, som er kommet os alle til gode.

Til almindelig orientering kan jeg fra museumsdirektør Thomas Bloch Ravn oplyse, at vores Landsudstillingspavillon nu er under istandsættelse og forventes genrejst på det areal foran Den gamle by, der vender ned mod Cereskrydset. Vi ser frem til indvielsen.

Som noget nyt har vi på sidste repræsentantskabsmøde blevet enige om foreslå en række arrangementer i 2007. Med forhenværende borgmester Thorkild Simonsens foredrag i aften er der allerede afholdt 3 arrangementer:

Årets nytårskur blev afholdt på Antikmuseet, som ligger på Århus Universitet. Museumsinspektør Vinnie Nørskov introducerede specialmuseeets udstillinger. Herefter forklarede arkitekten Mads Møller sammenhængen mellem de tidligste byggerier på Universitetet og det konkurrenceprojekt arkitekterne Kay Fisker, Poul Stegmann og C.F.Møller udarbejdede i 1931.

I februar var der foredrag om det nye Multimediehus på Århus Havn og fremtiden for Lokalhistorisk Forvaltningschef Rolf Habel gjorde rede for visionerne om det nye byggeri.

I februar var der også invitation til deltagelse i arrangement i Historisk Samfund. Carsten Porskrog Rasmussen talte om Østjyllands herregårde fra middelalder til nutid i et ganske fyldt Erhvervsarkiv.

I resten af året er der foreslået følgende arrangementer.

I maj arrangerer vi et besøg på det nye Egå Gymnasium. Rundvisning ved arkitekt Lars Juul Thiis fra CUBO arkitekter.

Foreningens årlige ekskursion til en betydningsfuld historisk købstad går til Randers i august. Besøget vil byde på byvandring, kirker, lokalt bindingsværk og besøg i Nørrejyllands Tøjhus og et kig på et par herregårde i omegnen.

I september arrangerer vi en køretur på den endnu ikke indviede motorvej nord for Århus med orientering om anlægsarbejdernes omfang af Vejdirektoratet. Vi regner samtidig med at få orientering om de arkæologiske udgravninger af de ansvarlige arkæologer og aflægge besøg ved den nyanlagte Egå Engsø.

I oktober forsøger vi at gennemføre rundvisning i Bazar Vest ved Olav de Linde.

Onsdag den 14. november kl 15.00 er vi indbudt til fødselsdag på Erhvervsarkivet. Vores søsterforening med det mundrette navn Historisk Samfund for Århus Stift fylder 100 år og vil gerne se så mange venner og kolleger som muligt.

Og i slutningen af året vil Jørgen Elsøe Jensen holde foredrag om anlægsprincipperne i Østjyllands middelalderlige byplaner.

Det er de foreslåede arrangementer. Selvfølgelig med forbehold for nødvendige ændringer i programmet. Der kunne også mulighed for besøg i kommunens underjordiske katedral eller fordybning i nye højhuse på Århus havn. Hvis vi er enige vil de endelige tidspunkter og mødesteder fremgå af foreningens hjemmeside på bykultur.dk og senere blive fremsendt med post til medlemmerne.

Forretningsudvalget håber et de afholdte arrangementer har været til medlemmernes fornøjelse, inspiration, og oplysning. Det er også vores håb at de foreslåede arrangementer falder i tråd med de ideer og den linje der er aftalt på sidste generalforsamling og de efterfølgende repræsentantskabsmøder.

Husk – Århus er en historisk by med en stor fremtid. Det er derfor vi er samlet her – vi skal kende vores rødder og de planer der er med vores omgivelser.

Tak for Jeres tålmodighed
BUE BECK

Foreningens formand

————————————————————————

Generalforsamling torsdag, den 22. marts 2007 kl. 18,30 i Bymuseet, Carl Blochs Gade 28, Århus C.

48 deltagere i generalforsamlingen.

1. Velkomst af formand Bue Beck. Peter Storgaard valgt som dirigent. Ingen indsigelse imod generalforsamlingens lovlighed og dagsorden uanset generalforsamlingens afholdelse i marts måned, og det forhold, at forslag til vedtægter ikke var udsendt til medlemmerne sammen med dagsorden.

2. Bue Becks beretning om foreningens virke – beretningen kan ses på www.bykultur.dk

3. Regnskab 2006 godkendt.

4. Vedtægtsændringer af redaktionel karakter:
§5, 2. I april måned ændret til inden udgangen af april måned.
§5, 3 Følgende slettes: og ved indkaldelse i de lokale dagblade.
§5, 4. 3 dages varsel ændret til 8 dages varsel.

5. Jeppe Spure Nielsen, Jørgen Hansen, Allan Aagaard og Søren Bo Jensen valgt til repræsentantskabet. Bente Rud Pedersen, Lars Vester Jakobsen, Bue Beck, Flemming Ploug og Søren Bitch Christensen genvalgt til repræsentantskab.

6. Budget 2007 godkendt.

7. Kontingent godkendt med uændret beløb – kr. 200,00 for medlemskab incl. By & Land – kr. 350,00 for medlemskab incl. ledsager – kr. 350,00 for firmamedlemskab. Medlemstal primo 2007 51 dobbeltmedlemskaber, 120 enkeltmedlemskaber, 9 firmamedlemskaber og 2 æresmedlemmer. 29 nye medlemmer siden primo 2006.

8. PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab genvalgt som revisor.

9. Eventuelt. Lars Uldall-Hansen ønskede tilladelse til at repræsentere foreningen ved By & Lands generalforsamling i Nysted, hvilket forsamlingen gav tilslutning til.

Efter generalforsamlingen holdt fhv. borgmester og indenrigsminister Thorkild Simonsen er meget interessant og engageret indlæg om kulturens udvikling i Århus der frem til halvfjerserne primært fandt sted på privat initiativ og siden udviklingen i den kommunale kulturforvaltning i perioden fra primo halvfjerserne, hvor Thorkild Simonsen blev valgt som rådmand for kultur.

Aftenen sluttede med kaffe og kage.

22. marts 2007
Hans Jørgen Bech