Bykultur.dk
Artikler og debat Nyheder

Byggesag i gården bag Studsgade og Mejlgade

– i strid med gældende lokalplan?

Foreningen for Bykultur er blevet gjort opmærksom på et foreslået byggeprojekt ”Juuls passage” i karréen Mejlgade-Graven-Studsgade, Byggesag S2022-378951. Projektet er for nylig sendt i nabohøring.

Vi vurderer, at projektet er så omfattende – og er i så stor uoverensstemmelse med kommuneplanen og gældende lokalplan – at det ikke bør godkendes som byggeprojekt, men at det – HVIS rådmand og forvaltning agter at fremme projektet – bør udløse demokratisk behandling som lokalplan. Her gøres særligt opmærksom på, at markante bygningselementer åbenbart forudses nedrevet og erstattet med boliger i stueplan, hvilket voldsomt vil ændre hele ”Industrigården”s fysiske og miljømæssige fremtræden. Det har vi gjort opmærksom på overfor Teknik & Miljø med følgende indsigelse:

Indsigelse fra Foreningen for Bykultur
Det fremsendte projekt til åbning af en by passage gennem Studsgade-Mejlgade-karreen, er af Aarhus Kommune er sendt i nabohøring og omhandler ny bebyggelse på byggefelterne B4, B5, B5 og B7 – se lokalplan 973.  Projektet er så omfattende at foreningen for Bykultur vurderer at det er lokalplanpligtigt, hvorfor den nuværende høring bør aflyses og erstattes af en korrekt procedure med et lokalplanforslag for det berørte område, efterfulgt af et velbelyst projektforslag til den endelige udformning af området.

Projektet er meget sporadisk beskrevet i den fremsendte projektmappe. Beskrivelsen lever på ingen måde op til det, der forventes til et omfattende og gennemgribende projekt på et af de kulturhistorisk meget interessante områder i Aarhus midtby.  Beskrivelsen er fyldt med ligegyldige personalhistorier, men mangler både visualiseringer og redegørelser for det, der er projektets hensigt : At lave en karreopfyldning med et stort antal ungdomsboliger midt i Aarhus.

På det foreliggende grundlag kan det allerede vurderes at det fremsendte projekt er i strid med den eksisterende lokalplan for området, lokalplan 973 §3 stk. 3. vedr. boliger, §7 stk 1. vedr. byggefelter, og §8 stk. 1 vedr. tagudformning. Hensigten med den eksisterende lokalplan er at give mulighed for at udvikle området med mindre baggårdserhverv. Det fremsendte projekt er derimod en uønsket fortætning af området med et stort antal ungdomsboliger, der planlægges forsynet med altaner og tagaltaner til mulig festliggørelse af det århusianske natteliv. 

Lokalplan 973: ÅRHUS KOMMUNE (industrigaarden.dk)

Der har tidligere ( omkring 2005 og omkring 2010) foreligget mindst to projekter til udformning af en passage mellem Studsgade og Mejlgade.  Begge blev opgivet på grund af protester over manglende kvalitet og forståelse for områdets specielle karakter og kvaliteter. Ligesom med det foreliggende projekt var baggårdsbebyggelsen alt for kompakt, alt for høj og uden sammenhæng med karreens øvrige bebyggelse. 

Den store karré mellem Mejlgade, Studsgade og Graven rummer et af de helt specielle kulturmiljøer, hvor baggårdskarakteren med småerhverv, skure, garager, haver og baghuse i en mindre skala end karreens randbebyggelse skal fastholdes og understøttes.  Desuden bør det kræves at en passage gennem karréen en arkitektonisk udformning, der understøtter baggårdskarakteren enkelthed i både materialer og udformning og bidrager med nogle smukt definerede gårdrum, der inviterer og udfordrer besøgende til nærmere bekendtskab.

Det fremsendte projekt lever slet ikke op til dette.

……………………………………………

Vores bekymring med projektet i gården mellem Studsgade og Mejlgade er endvidere, at der er vedholdende rygter om,  at rødstensbygningen, der huser passagen fra Studsgade siden, skal rives ned for at byggeprojektet kan realiseres. Man kan ikke som adgangsforholdene er nu komme ind med store nedbrydningsmaskiner og lastbiler til byggepladsen. Kommunen ejer efter sigende den omtalte bygning og skal være indstillet på, at bygningen nedrives for at projektet kan blive til noget. Der er tale om en fin etagebygning fra 1908, som lægger sig naturligt op til nabobygningen Studsgade 12 (Ejnarsborg). 

Baggårdsbyggeriet vil således medføre, at gadebilledet i Studsgade bliver markant ændret, da der jo i sagens natur nok senere kommer et moderne etagebyggeri i glas, stål og beton. Og vi køber ikke projektforslagets skønmaleri af, at der vil blive genbrugt en masse teglsten og træ fra de nedbrudte bygninger. Den del er kun fremhævet, fordi det er trendy i disse år med genbrugstanken. Vi opfatter det som ”varm luft” og ikke andet. Når alt kommer til alt, vil de fleste mursten og træplanker etc. blive skønnet for udtjente til genbrug.

Der hvor den røde trælade er placeret, – der bliver de nye bygninger jo også en etage højere, end det er tilfældet nu. Det kan ikke undgå at give mere skygge på nabogrundstykker og på altaner i den bestående bebyggelse.

Og endelig kan det også diskuteres om de projekterede bygninger passer ind i miljøet mellem Mejlgade og Studsgade. Vi tænker, at de nye bygninger lige så godt kunne være noget, der kunne ligge i et nyt kvarter i omegnen.

–  Foreningen for Bykultur i Aarhus

Skriv en kommentar