Bykultur.dk
Nyheder

Kampen for Mindegades Kaserne og det lille uregistrerede vaskehus

Nedrivningerne i Mindegade

Som det sikkert er de fleste bekendt, har Aarhus mistet en vigtig del af sin kulturarv og historie med nedrivningerne af Europaplads 6-8, sidebygningen i Mindegade 10 samt den bevaringsværdige bygning i Mindegade 12A. Vi kan lykkeligvis berette om et mindre lyspunkt i denne ellers nedslående fortælling om det investorstyrede Aarhus. I baggården til Mindegade 8 lå et yndigt lille hus med en særlig historie – en historie der sandsynligvis var gået tabt hvis ikke Foreningen for Bykultur havde været inde over…

Det lille vaskehus

De mange historiske bygninger er nu nedrevet, og der er nu gang i opførelsen af et planlagte højhus på stedet. I den forbindelse skal der anlægges et parkeringshus i kælderniveau. Det omfattende arbejde med opførelsen af parkeringspladserne vil medføre fundering helt op til baggården til Mindegade 8. Mindegade 8 er dog til forskel fra de øvrige nedrevne huse udpeget som en fredet ejendom, og derfor kan ejendommen ikke nedrives selvom det eventuelt skulle være et ønske fra den private bygherre. Mindegade 8 er nok mest kendt som som hjemsted og bopæl for storkøbmanden Hans Broge, og har i sin udstrækning mest karakter af en gårdejendom i byen. Et lille kuriosum ved Hans Broges Gård er, at ejendommen også ligger på stedet for en tidligere dragonkaserne.

Foto: Foreningen for Bykultur

I forbindelse med nybyggeriet af højhuset ved Europaplads og Mindegade har det været bygherrens ønske at nedtage et lille vaskehus. Det yndige lille murstenshus var opført i baggården ved Mindegade 8 helt ovre ved skellet mod Mindegade 10. Det har ført til, at bygherren, Finn Bach Petersen, i foråret 2021 indgik i en dialog med Aarhus kommune hvorefter en drøftelse førte til en grundig nedtagning og genopførelse i samarbejde med Den Gamle By.

Da Foreningen for Bykultur i Aarhus i maj 2021 blev opmærksom på, hvad der var ved at ske, fulgte vi sagen til dørs. Vi tog kontakt til fredningsmyndighederne og fik oplyst, at vaskehuset i baggården ikke var omfattet af selve fredningen af ejendommen i Mindegade 8. Faktisk var huset slet ikke registreret i BBR og derfor heller ikke tildelt nogen SAVE værdi. Vi tog derefter kontakt både til Aarhus Kommune og Den Gamle By med henblik på en redningsaktion for det fine gamle hus. Udfaldet blev, at kommunen også gik ind i sagen og foretog en besigtigelse af stedet. Kommunen udarbejdede derefter en ”officiel” vurdering og godkendte en nedtagning med henblik på en efterfølgende genopførelse af huset på samme sted. Kommunen skrev således i juni måned 2021:

”Som lovet fremsendes hermed en orientering om Aarhus kommunes vurdering af baghuset i Mindegade 8.

Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 591, vedtaget i februar 2000. Af lokalplanens § 4, stk. 2 fremgår følgende:

  • Eksisterende bebyggelse må ikke nedrives eller ombygges uden magistratens 2. afdelings (nu Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø) forudgående godkendelse.

Aarhus Kommune har den 4. juni 2021 besigtiget bygningen med henblik på registrering og udpegning af bygningens bevaringsværdi. Bygningen er tilknyttet en ejendom hvor stuehus og sidehus er fredet.

Bevaringsvurdering

Uden at kunne finde mere på anvendelsen, giver det lille baghus (udhus) en væsentlig værdi til gårdrummet ved Hans Broges hjem (fredet i 1970). Hertil hører værdifuld belægning, som nuværende. Bygningen er efter arkitektur, detaljer i opførsel og bygningselementer at dømme, sandsynligvis fra de sidste årtier af 1800-tallet. Alt andet lige, et værdifuldt element sammen med den øvrige ældre bebyggelse i forhold til fortællingen om Mindegade og den lange historie, der ligger bag området. Aarhus Kommune Byggeri vurderer i samarbejde med Team Kulturmiljø, at bygning kan bære en udpegning som bevaringsværdig med en SAVE-værdi 3.

Aarhus Kommune har valgt at godkende ansøgningen om nedtagning og genopførelse på baggrund af ovenstående og nedenstående:

Der er i godkendelsen indsat følgende vilkår:

  1. at bygningen nedtages og genopføres af murer fra Den Gamle By, som det fremgår af ansøgningen, vores ID13,
  2. at bygningen genopføres samme sted, med øget fokus på nænsom bygningsbevaring.
  3. at nedtagningsarbejdet fortages på en sådan måde, at det ikke medfører beskadigelse af naboejendomme eller de fredet bygninger på ejendommen, jf. Byggelovens §12.

 Kommunens begrundelse

Det lille baghus/udhus er beliggende i skel mod syd, op til Mindegade 10, hvor en ny Bebyggelse opføres med kælder helt i skel.

Aarhus Kommune har på baggrund af ansøgningsmaterialet og dialog med Niels Meyer fra Den gamle By, vurderet at bygning kan nedtaget og genopføres, således bygningsdele og materialer ikke beskadiges i forbindelse med opførelse af ny bebyggelse på Europaplads og Mindegade 10-12. ”

I Foreningen for Bykultur i Aarhus er vi tilfredse med denne afgørelse – det er den næstbedste løsning i den givne situation.

Huset blev i juni 2021 nedtaget sten for sten og nummeret af den Gamle Bys håndværkere. Det ligger opbevaret i kasser i baggården. Vi har nu på skrift, at det skal opføres det samme sted. Fredning kan der desværre ikke blive tale om, når huset har været nedtaget og opsat igen. Men bare det, at vi nu er sikre på at huset fortsat vil fortælle lidt historie, er godt.

Den gamle kaserne i Mindegade

Nedenfor har vi et kort over den gamle kaserne i Mindegade samt fotos af den omkransende mur og det fine vaskehus, som indtil for ganske nylig var synligt i baggården til Mindegade 8.

På det skannede kort af Mindegades Kaserne er bygningen, hvor der indtil sidst i august 2021 stod en rest tilbage, den orangeskraverede bygning. Det område som Moesgaard Museum har arkæologisk undersøgt forud for nybyggeriet er vist med gul farve.

Billeder fra kaserneområdet:

Oversigtsbillede fra maj 2021. Her ses murene og vaskehusets placering i baggården til Mindegade 8 (Hans Broges gård). Gravemaskinen befinder sig i baggården til Mindegade 10, hvor der også blev afdækket en stor stenbrønd fra før kasernetiden. Alt dette er her i september 2021 væk, men vaskehuset opbevares nu i kasser i hjørnet bag den gule bygning.

Mellem Mindegade 8 og 10 var der indtil først i juli 2021 en mur, der måske rækker tilbage til kasernetiden. En tilmuret døråbning i denne mur ses på foto. Her set fra baggården til Mindegade 8 i retning mod Mindegade 10.

Her ses vaskehuset i baggården til Mindegade 8 fra forskellige vinkler før det blev nedtaget og pakket væk. Det er stadig uklart om vaskehuset er fra kasernetiden, eller om det er en bygning Hans Broge har opført efter han overtog stedet i 1877.

Her ses Mindegade 8’s baggård. Til højre ses vaskehuset og den gule bygning til venstre hører til komplekset Hans Broges Gård. Den gule bygning er fra 1700-tallet og tjente som kommandantbolig for kommandanten på Mindegades Kaserne fra 1823-1877. Bygningen er i dag fredet.

Den lille tilbygning rummer tre toiletter. Gammeldags das’er. Her set fra siden, hvor der var føjet toiletter til vaskehuset.

Her et billede fra august 2021 af kasernemuren med blændede vinduer og tilmuret port. Billedet er set fra Mindegade siden i retning over mod Politigården. Muren er nu revet ned.

Man skal være opmærksom på at kasernemuren på billedet faktisk fortsætter hen hvor efeuen dækker muren. Efeuen dækker endnu en port i kasernemuren. Bemærk, at på dette billede fra juli 2021 er muren og vaskehuset i baggården til Mindegade 8 allerede væk

Foto fra august 2021. Det kan ses at porten er tilmuret, mens den anden port bag efeuen blot var lukket af et stakit.

Hele kasernebygningens facade i retning af Mindegade var faktisk bevaret som skelmur helt frem til sidst i august i år. Om et par år ville murværket være blevet 200 år.

Afslutning

 I en lang periode fremover vil området være en byggeplads i forbindelse med opførelsen af det nye højhus. Der vil formentlig gå et par år med dette.

Vi håber i Foreningen for Bykultur, at man derefter kan få genskabt noget af baggårdsmiljøet til Mindegade 8 med en retablering af brosten samt en komplet genopførelse det fine lille vaskehus på samme sted.

Hvis der i forbindelse med nybyggeriet skal laves en afskærmning over mod Politigården, synes vi det vil være oplagt, om man kunne genskabe udtrykket fra den fine gamle mur, som har omkranset området i næsten 200 år. Dette skal i givet fald afklares med Bygningsstyrelsen, som ejer arealet mod Politigården.

Fra foreningens side vil vi følge tæt med i udviklingen og det videre forløb. Vi synes, at Aarhus fortjener at bevare selv de mindste aftryk fra dette historisk interessante område i byen.

– Foreningen for Bykultur i Aarhus

Skriv en kommentar