Bykultur.dk

Generalforsamling 2010

Asbjørn Skødt

24. marts 2010
Generalforsamling kl. 19,00
på Bymuseet

Efterfølgende foredrag ved Fl. Baatz Kristensen: En bykirke bliver til om Fr.bjerg og Skt. Pauls Kirken.
Referat af generalforsamling afholdt 24. marts 2010 i Bymuseet.

Ad 1. Valg af dirigent
Claus Navntoft blev valgt og gav ordet til formanden
Ad. 2. Aflæggelse af beretning
Henrik Fode aflagde en fyldig beretning for årets aktiviteter og opfordrede til at alle gjorde en indsats for at øge medlemstilgangen.
Ad 3. Aflæggelse af regnskab
Hans Jørgen Bech henviste til det udsendte regnskab, fremlagde det på overehead og kommenterede de enkelte poster. Årets regnskab gav et lille underskud på ca. 3.000, – kr.
Ad 4. Valg til repræsentantskabet.
Alle på valg blev genvalgt. Inge-Lise West-Hansen blev indvalg for et år på Allan Aagaards ledige plads.
Ad 5.
Hans Jørgen Bech fremlagde budget, der blev godkendt. Kontingentet fastholdes.
Ad 6. Revisionsfirmaet pricewaterhouse genvalgtes.
Ad 7. Evt. Der var intet under dette punkt.

Således forløbet,

Claus Navntoft, Dirigent

Henrik Fode, Formand