Bykultur.dk

Formandsberetning 2014/15

Asbjørn Skødt

Formandsberetning for Foreningen for bykultur 2014/15

Aflagt på generalforsamling 16. april 2015 af formand Søren Bitsch Christensen

2014 bød på en medlemsfremgang, ganske vist beskeden, som kassereren senere kan berette, men der er dog tale om, at fremgangen nu har stået på i et par år efter en årrække med ubrudt medlemstilbagegang.

Fremgangen afspejler sandsynligvis, at der er en stor interesse i byen i disse år for bygningskulturens skæbne under indtryk af de store omvæltninger i byen og ikke mindst i de centrale byområder. Den har forhåbentlig også noget at gøre med, at foreningen er ved at have en bedre digital kommunikation.

Årets arrangementer

Disse fremgår af foreningens hjemmeside, men kan også kort opsummeres:

 • 18. februar: Nytårskur i det nye Comwell-hotel. Dagen havde fokus på omdannelsen af dette hjørne af byen, hvor højhusene vil skyde frem. Der blev givet en kort historisk oversigt over DSB’s centralværksted og andre af de store virksomheder, der er knyttet til stedet.
 • 22. august: Rundvisning på Ceres. Dagen havde fokus på opførelsen af CeresByen og indflytningen af undervisningsinstitutioner m.fl. i området. Der var også en fremvisning af de bevaringsværdige miljøer og huse på grunden.
 • 12. september: Rundvisning på Psykiatrisk Hospital i Risskov. Her fik vi en præsentation af planerne for Bindesbøll-byen (som ganske vist senere er ændret noget efter, at sagen er overgået fra region til kommune), og der var en diskussion af stedets bevaringsværdier. Disse har Kulturmiljørådet i øvrigt også arbejdet med at fremme.

I samarbejde med Folkeuniversitetet blev der gennemført en forelæsningsrække med særpris for foreningens medlemmer og med god tilslutning:

 • 21/10: Aarhus, kulturmiljø og kulturbevaring. Stadsarkivar Søren Bitsch Christensen, Aarhus Stadsarkiv
 • 28/10: Købstadsmiljøet. Restaureringsarkitekt Bue Beck
 • 04/11 (senere flyttet pga. sygdom): Brokvarterer og karreer. Museumsinspektør Peter Dragsbo, Museum Sønderjylland
 • 08/11 Byvandring i Aarhus. Stadsarkivar Søren Bitsch Christensen

Der var desværre ingen sommertur i 2014.

Kommunikation og debat

Den omlagte og moderniserede hjemmeside er taget i brug og en Facebookside med pt. 251 følgere kom også i gang i årets løb. Foreningen har desuden fået udviklet en ny grafisk linje.

Foreningen anvender i stigende grad disse steder til at fremlægge sine synspunkter, men har også skrevet et læserbrev i JP Aarhus (om Pakhus 27). Som forening bør vi nok være mere synlige i de trykte medier, og det vil jeg anbefale forretningsudvalget i det kommende år at arbejde videre med.

Foreningens historiske arkiv er afleveret af Henrik Fode til Aarhus Stadsarkiv.

Kulturmiljørådet
Foreningen er repræsenteret i rådet ved arkitekt Mette Viuf Larsen. Jeg sidder der også, men i min egenskab af stadsarkivar. Der har været en del sager til behandling i rådet, og flere af disse har haft stor offentlig bevågenhed. Jeg kan nævne:

 • Udsigten ved Kystvejen/Langelinjeparken og byggeriet af et antal punkthuse.
 • Nedrivning af Pakhus 27
 • Nedrivning af ejendomme i Sandgravvej
 • Tagvinduer mv. i Skansepalæet
 • Nedrivning af villa i Falstersgade og anmodning om en ny nedrivning i nabolaget.
 • Anmodning om nedrivning af ejendom i Samsøgade 21

I flere af disse sager har foreningen modtaget henvendelser fra borgere eller medlemmer, og vi tager som udgangspunkt disse henvendelser med i Kulturmiljørådet, så de indgår i rådets drøftelser.

Havnens kulturmiljø

Foreningen modtog sidste år den meget generøse gave, at midlerne fra Østbanegårdfonden blev overdraget os. Vi skal som forening have øje for at anvende disse midler til centrale formål. Forretningsudvalget har i år bestemt at afsætte 75.-100.000 kr. til at arbejde med havnens kulturmiljø.

Havnen blev valgt, fordi det er det sted, hvor byens udvikling mest udpræget samler sig, og hvor folks interesse også samler sig. Desuden er det et sted, hvor bevaringsværdierne kan være dårligt beskrevne, fordi bygningstyperne ofte er faldet uden for kommuneatlassets klassificeringer.

Vi havde på den baggrund et møde med rådmanden for teknik og miljø, direktørstaben mfl. Det var et konstruktivt møde, hvor kommunen med glæde accepterede foreningens tilbud. Tilbuddet lød på, at vi gerne vil medfinansiere en kortlægning af havnens kulturmiljøer og bevaringsværdier – vel at mærke, hvis det sker på en måde, der inddrager borgerne. Kommunen har ikke hermed givet en garanti for, hvordan man vil og kan følge op på en sådan kortlægning. Det blev også aftalt, at Kulturmiljørådet holdes orienteret om udviklingen i de havnearealer, der ikke er ombygget endnu til bynære aktiviteter.

Den nærmere planlægning skal foregå før eller umiddelbart efter sommerferien, og kortlægningen skulle så gerne finde sted i løbet af efteråret.

Ny formand

Til sidst vil jeg nævne, at jeg har orienteret forretningsudvalget om, at jeg ønsker at træde tilbage som formand. Det skyldes først og fremmest, at der bliver ekstra arbejde på stadsarkivet på grund af arkivets forestående flytning og omlægning. Men dertil kommer, at jeg tror, det tjener foreningen bedst at have en formand, der er helt uafhængig af kommunale interesser.